Adhyatma Ramayana Mahatmyamअध्यात्मरामायणमाहात्म्यम् ( ब्रह्माण्डपुराणे ) అధ్యాత్మరామాయణమాహాత్మ్యమ్ ( బ్రహ్మాణ్డపురాణే ) அத்யாத்மராமாயணமாஹாத்ம்யம் ( ப்ரஹ்மாண்டபுராணே ) ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ( ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪುರಾಣೇ ) અધ્યાત્મરામાયણમાહાત્મ્યમ્ ( બ્રહ્માણ્ડપુરાણે ) অধ্যাত্মরামাযণমাহাত্ম্যম্ ( ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ) ଅଧ୍ଯାତ୍ମରାମାଯଣମାହାତ୍ମ୍ଯମ୍ ( ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପୁରାଣେ ) അധ്യാത്മരാമായണമാഹാത്മ്യമ് ( ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Mahatmyam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adhyatma Ramayana Mahatmyam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

adhyAtmarAmAyaNamAhAtmyam brahmANDapurANe

{|| adhyAtmarAmAyaNamAhAtmyam brahmANDapurANe ||}
rAmaM vishvamayaM vande rAmaM vande raghUdvaham |
rAmaM vipravaraM vande rAmaM shyAmAgrajaM bhaje ||

yasya vAgaMshutashchyutaM ramyaM rAmAyaNAmRRitam |
shailajAsevitaM vande taM shivaM somarUpiNam ||

sachchidAnandasandohaM bhaktibhUtivibhUShaNam |
pUrNAnandamahaM vande sadguruM sha~NkaraM svayam ||

aj~nAnadhvAntasaMhartrI j~nAnalokavilAsinI |
chandrachUDavachashchandrachandrikeyaM virAjate ||

aprameyatrayAtItanirmalaj~nAnamUrtaye |
manogirAM vidUrAya dakShiNAmUrtaye namaH || 1||

sUta uvAcha |
kadAchinnArado yogI parAnugrahavA~nChayA |
paryaTan sakalAn lokAn satyalokamupAgamat || 2||

tatra dRRiShTvA mUrtimadbhishChandobhiH pariveShTitam|
bAlArkaprabhayA samyagbhAsayantaM sabhAgRRiham || 3||

mArkaNDeyAdimunibhiH stUyamAnaM muhurmuhuH |
sarvArthagocharaj~nAnaM sarasvatyA samanvitam || 4||

chaturmukhaM jagannAthaM bhaktAbhIShTaphalapradam |
praNamya daNDavadbhaktyA tuShTAva munipu~NgavaH || 5||

santuShTastaM muniM prAha svayambhUrvaiShNavottamam |