Aditya Stotra Ratnamआदित्यस्तोत्रम् ( महामहिमान्वितं ) ఆదిత్యస్తోత్రమ్ ( మహామహిమాన్వితం ) ஆதித்யஸ்தோத்ரம் ( மஹாமஹிமாந்விதஂ ) ಆದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ವಿತಂ ) આદિત્યસ્તોત્રમ્ ( મહામહિમાન્વિતં ) আদিত্যস্তোত্রম্ ( মহামহিমান্বিতং ) ଆଦିତ୍ଯସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ମହାମହିମାନ୍ଵିତଂ ) ആദിത്യസ്തോത്രമ് ( മഹാമഹിമാന്വിതം )

Stotram Info:

Author : Appayya Deekshitar
Deity : Surya > Aditya
Source : Single
Stotram Type : Stotra Ratnam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Stotra Ratnam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In Telugu (source 1) | stotram.co.in/wp-content/uploads…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mahAmahimAnvitaM Adityastotram

{|| mahAmahimAnvitaM Adityastotram ||}
atha shrImadappayyadIkShitavirachitaM mahAmahimAnvitaM Adityastotram ||

vistArAyAmamAnaM dashabhirupagato yojanAnAM sahasraiH
chakre pa~nchAranAbhitritayavati lasan nemiShaTke niviShTaH |
saptachChandastura~NgAhitavahanadhuro hAyanAMshatrivarga
vyaktAkLLiptAkhilA~NgaH sphuratu mama puraH syandanashchaNDabhAnoH || 1||

AdityairapsarobhirmunibhirahivarairgrAmaNIyAtudhAnaiH
gandharvairvAlakhilyaiH parivRRitadashamAMshasya kRRitsnaM rathasya |
madhyaM vyApyAdhitiShThan maNiriva nabhaso maNDalashchaNDarashmeH
brahmajyotirvivartaH shrutinikaraghanIbhAvarUpaH samindhe || 2||

nirgachChanto.arkabimbAn nikhilajanibhRRitAM hArdanADIpraviShTAH
nADyo vasvAdibRRindArakagaNamadhunastasya nAnAdigutthAH |
varShantastoyamuShNaM tuhinamapi jalAnyApibantaH samantAt
pitrAdInAM svadhauShadhyamRRitarasakRRito bhAnti kAntiprarohAH|| 3||

shreShThAsteShAM sahasre tridivavasudhayoH pa~nchadigvyAptibhAjAM
shubhrAMshuM tArakaughaM shashitanayamukhAn pa~ncha chodbhAsayantaH |
Arogo bhrAjamukhyAstribhuvanadahane saptasUryA bhavantaH
sarvAn vyAdhIn suShumnAprabhRRitaya iha me sUryapAdAH kShipantu || 4||

AdityAnAshritAH ShaNNavatiguNasahasrAnvitA rashmayo.anye
mAse mAse vibhaktAstribhuvanabhavanaM pAvayantaH sphuranti |
yeShAM bhuvyaprachAre jagadavanakRRitAM saptarashmyutthitAnAM