Adya Stotramआद्यास्तोत्रम् ఆద్యాస్తోత్రమ్ ஆத்யாஸ்தோத்ரம் ಆದ್ಯಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ આદ્યાસ્તોત્રમ્ আদ্যাস্তোত্রম্ ଆଦ୍ଯାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ആദ്യാസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : Brahma Yamala Tantra
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Adya Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Adya Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... - - Shri Shri Adya Stotram ( Stuti )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

AdyAstotram

{|| AdyAstotram ||}
OM nama AdyAyai |
shRRiNu vatsa pravakShyAmi AdyA stotraM mahAphalam |
yaH paThet satataM bhaktyA sa eva viShNuvallabhaH || 1||

mRRityurvyAdhibhayaM tasya nAsti ki~nchit kalau yuge |
aputrA labhate putraM tripakShaM shravaNaM yadi || 2||

dvau mAsau bandhanAnmukti vipravaktrAt shrutaM yadi |
mRRitavatsA jIvavatsA ShaNmAsaM shravaNaM yadi || 3||

naukAyAM sa~NkaTe yuddhe paThanAjjayamApnuyAt |
likhitvA sthApayedgehe nAgnichaurabhayaM kvachit || 4||

rAjasthAne jayI nityaM prasannAH sarvadevatA |
OM hrIM brahmANI brahmaloke cha vaikuNThe sarvama~NgalA || 5||

indrANI amarAvatyAmavikA varuNAlaye|
yamAlaye kAlarUpA kuberabhavane shubhA || 6||

mahAnandAgnikone cha vAyavyAM mRRigavAhinI |
naiRRityAM raktadantA cha aishANyAM shUladhAriNI || 7||

pAtAle vaiShNavIrUpA siMhale devamohinI |
surasA cha maNIdvipe la~NkAyAM bhadrakAlikA || 8||

rAmeshvarI setubandhe vimalA puruShottame |
virajA auDradeshe cha kAmAkShyA nIlaparvate || 9||

kAlikA va~Ngadeshe cha ayodhyAyAM maheshvarI |