Amnaya Stotram ( By Shiva )आम्नायस्तोत्रम् ( शिवविरचितं ) ఆమ్నాయస్తోత్రమ్ ( శివవిరచితం ) ஆம்நாயஸ்தோத்ரம் ( ஶிவவிரசிதஂ ) ಆಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಶಿವವಿರಚಿತಂ ) આમ્નાયસ્તોત્રમ્ ( શિવવિરચિતં ) আম্নাযস্তোত্রম্ ( শিববিরচিতং ) ଆମ୍ନାଯସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଶିଵଵିରଚିତଂ ) ആമ്നായസ്തോത്രമ് ( ശിവവിരചിതം )

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Rudrayamala
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amnaya Stotram ( By Shiva ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

AmnAyastotram

{|| AmnAyastotram ||}
atha rudrayAmalataH shivavirachitaM AmnAyastotram |
shrInAthAdigurutrayaM gaNapatiM pIThatrayaM bhairavam |
siddhaughaM vaTukatrayaM padayugaM dUtIkramaM maNDalam ||

vIrAndvyaShTachatuShkaShaShTinavakaM vIrAvalIpa~nchakam |
shrImanmAlinimantrarAjasahitaM vande gurormaNDalam ||

(gurupAdukAmanumuchchArya sumukhAdibhiH
pa~nchamudrAbhiH shrIguruM praNamya)
shuddhavidyA cha bAlA cha dvAdashArdhA mata~NginI |
dvijatvasAdhinI vidyA gAyatrI vedamAtRRikA || 1||

gANapatyaM kArtikeyaM mRRityu~njayaM nIlakaNTham |
tryambakaM jAtavedAshcha tathA pratya~NgirAdayaH || 2||

mukhAttatpuruShAjjAtA dvikoTImantranAyikAH |
etAH kAmagirIndrAshcha pUrvAmnAyasya devatAH || 3||

gurutrayAdipIThAntaM chaturviMshatsahasrakam |
etadAvaraNopetaM pUrvAmnAyaM bhajAmyaham || 4||

vishuddhau chintayeddhImAn pUrvAmnAyasya devatAH |
saubhAgyavidyA bagaLA vArAhI vaTukastathA || 5||

shrItiraskariNI proktA mahAmAyA prakIrtitA |
aghoraM sharabhaM kha~NgarAvaNaM vIrabhadrakam || 6||

raudraM shAstA pAshupatAdyastrashastrAdibhairavAH |