Balabhadra Stavarajamबलभद्र स्तवराज బలభద్ర స్తవరాజ பலபத்ர ஸ்தவராஜ ಬಲಭದ್ರ ಸ್ತವರಾಜ બલભદ્ર સ્તવરાજ বলভদ্র স্তবরাজ ବଲଭଦ୍ର ସ୍ତଵରାଜ ബലഭദ്ര സ്തവരാജ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Balabhadra
Source : Garga Samhita
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Balabhadra Stavarajam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balabhadra Stavarajam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

balabhadrastavarAja

{|| balabhadrastavarAja ||}
duryodhana uvAcha -
stotraM shrIbaladevasya prADvipAka mahAmune |
vada mAM kRRipayA sAkShAtsarvasiddhipradAyakam || 1||

prADvipAka uvAcha -
stavarAjaM tu rAmasya vedavyAsakRRitaM shubham |
sarvasiddhipradaM rAja~nChRRiNu kaivalyadaM nRRiNAm || 2||

devAdideva bhagavankAmapAla namo.astu te |
namo.anantAya sheShAya sAkShAdrAmAya te namaH || 3||

dharAdharAya pUrNAya svadhAmne sIrapANaye |
sahasrashirase nityaM namaH sa~NkarShaNAya te || 4||

revatIramaNa tvaM vai baladevAchyutAgrajaH |
halAyudha pralambaghna pAhi mAM puruShottama || 5||

balAya balabhadrAya tAlA~NkAya namo namaH |
nIlAmbarAya gaurAya rauhaNeyAya te namaH || 6||

dhenukArirmuShTikAriH kUTArirbalvalAntakaH |
rukmyariH kUpakarNAriH kumbhANDAristvameva hi || 7||

kAlindIbhedano.asi tvaM hastinApurakarShakaH |
dvividAriryAdavendro vrajamaNDalamaNDanaH || 8||

kaMsabhrAtRRiprahantAsi tIrthayAtrAkaraH prabhuH |
duryodhanaguruH sAkShAtpAhi pAhi prabho tvataH || 9||