Balarama Kavachamबलराम कवचम् బలరామ కవచమ్ பலராம கவசம் ಬಲರಾಮ ಕವಚಮ್ બલરામ કવચમ્ বলরাম কবচম্ ବଲରାମ କଵଚମ୍ ബലരാമ കവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Balabhadra
Source : Garga Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Balarama Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Balarama Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

balarAmakavacham

{|| balarAmakavacham ||}
duryodhana uvAcha -
gopIbhyaH kavachaM dattaM gargAchAryeNa dhImatA ||

sarvarakShAkaraM divyaM dehi mahyaM mahAmune || 1||

prADvipAka uvAcha -
snAtvA jale kShaumadharaH kushAsanaH pavitrapANiH kRRitamantramArjanaH ||

smRRitvAtha natvA balamachyutAgrajaM saMdhArayeddharmasamAhito bhavet || 2||

golokadhAmAdhipatiH pareshvaraH pareShu mAM pAtu pavitrakIrtanaH ||

bhUmaNDalaM sarShapavadvilakShyate yanmUrdhni mAM pAtu sa bhUmimaNDale || 3||

senAsu mAM rakShatu sIrapANiryuddhe sadA rakShatu mAM halI cha ||

durgeShu chAvyAnmusalI sadA mAM vaneShu sa~NkarShaNa AdidevaH || 4||

kalindajAvegaharo jaleShu nIlAmbaro rakShatu mAM sadAgnau ||

vAyau cha rAmo.avatu khe balashcha mahArNave.anantavapuH sadA mAm || 5||

shrIvAsudevo.avatu parvateShu sahasrashIrShA cha mahAvivAde ||

rogeShu mAM rakShatu rauhiNeyo mAM kAmapAlo.avatu vA vipatsu || 6||

kAmAtsadA rakShatu dhenukAriH krodhatsadA mAM dvividaprahArI ||

lobhAtsadA rakShatu balvalArirmohAtsadA mAM kila mAgadhAriH || 7||

prAtaH sadA rakShatu vRRiShNidhuryaH prAhNe sadA mAM mathurApurendraH ||

madhyandine gopasakhaH prapAtu svarAT parAhNe.avatu mAM sadaiva || 8||

sAyaM phaNIndro.avatu mAM sadaiva parAtparo rakShatu mAM pradoShe ||

pUrNe nishIthe cha durantavIryaH pratyUShakAle.avatu mAM sadaiva || 9||