Banalinga kavachamबाणलिङ्गकवचम् బాణలిఙ్గకవచమ్ பாணலிங்ககவசம் ಬಾಣಲಿಙ್ಗಕವಚಮ್ બાણલિઙ્ગકવચમ્ বাণলিঙ্গকবচম্ ବାଣଲିଙ୍ଗକଵଚମ୍ ബാണലിങ്ഗകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Banalinga kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Banalinga kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bANali~Ngakavacham

{|| bANali~Ngakavacham ||}
asya bANali~Nga kavachasya saMhArabhairavaRRiShirgAyatrIchChandaH,
hauM bIjaM, hUM shaktiH, namaH kIlakaM, shrIbANali~Nga sadAshivo devatA,
mamAbhIShTa siddhyarthaM jape viniyogaH ||

OM kAro me shiraH pAtu namaH pAtu lalATakam |
shivasya kaNThadeshaM me vakShodeshaM ShaDakSharam || 1||

bANeshvaraH kaTIM pAtu dvAvUrU chandrashekharaH |
pAdau vishveshvaraH sAkShAt sarvvA~NgaM li~NgarUpadhRRik || 2||

itidaM kavachaM pUrvvaM bANali~Ngasya kAnte
paThati yadi manuShyaH prA~njaliH shuddhachittaH |
vrajati shivasamIpaM rogoshokapramukto
bahudhanasukhabhogI bANali~Nga prasAdataH || 3||

iti bANali~Nga kavachaM samAptam ||


Encoded by Kunal Mukherjee kunal at neo.tamu.edu
Proofread by Kunal Mukherjee and Ravi Bhalekar

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org