Bhagavati Ashtakamभगवत्यष्टकम् భగవత్యష్టకమ్ பகவத்யஷ்டகம் ಭಗವತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ભગવત્યષ્ટકમ્ ভগবত্যষ্টকম্ ଭଗଵତ୍ଯଷ୍ଟକମ୍ ഭഗവത്യഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Amara Dasa
Deity : Shakti > Bhagavati
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhagavati Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhagavati Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Shekhar Sen - Sri Bhagawati Ashtakam Stotra ( Durga Upasana Vol. 1 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Shekhar Sen Durga Upasana Vol. 1 Sri Bhagawati Ashtakam Stotra - ₹

Sample text lyrics in English:

bhagavatyaShTakam

{|| bhagavatyaShTakam ||}
namo.astu te sarasvati trishUla-chakra-dhAriNi sitAmbarAvRRite shubhe mRRigendrapIThasaMsthite |
suvarNabandhurAdhare sujhallarIshiroruhe suvarNapadmabhUShite namo.astu te maheshvari || 1||

pitAmahAdibhirnute svakAntiluptachandrabhe saratnamAlayAvRRite bhavAbdhikaShTahAriNi |
tamAlahastamaNDite tamAla-bhAla-shobhite girAmagochare ile namo.astu te maheshvari || 2||

svabhaktavatsale.anaghe sadApavargabhogade daridra-dukhahAriNi trilokashaMkarIshvari |
bhavAni bhIma ambike prachaNDateja-ujjvale bhujAkalApamaNDite namo.astu te maheshvari || 3||

prapannabhItinAshike prasUnamAlyakandhare dhiyastamonivArike vishuddhabuddhikArike |
surArchitA.a~NghripaMkaje prachaNDavikrame.akShare vishAlapadmalochane namo.astu te maheshvari || 4||

hatastvayA sa daityadhUmralochano yadA raNe tadA prasUnavRRiShTayastriviShTape suraiH kRRitAH |
nirIkShya tatra te prabhAmalajjata prabhAkara- stvayi dayAkare dhruve namo.astu te maheshvari || 5||

nanAda kesarI yadA chachAla medinI tadA jagAma daityanAyakaH svasenayA drutaM bhiyA |
sakopa-kampadachChade sachaNDa-muNDaghAtike mRRigendranAdanAdite namo.astu te maheshvari || 6||

kuchandanArchitAlake sitoShNavAraNAdhare savarkarAnane vare nishumbha-shumbha-mardike |
prasIda chaNDike aje samasta-doShaghAtike shubhAmatiprade.achale namo.astu te maheshvari || 7||

tvameva vishvadhAriNI tvameva vishvakAriNI tvameva sarvahAriNI na gamyase.ajitAtmabhiH |
divaukasAM hite ratA karoShi daityanAshana shatAkShi raktadantike namo.astu te maheshvari || 8||

paThanti ye samAhitA imaM stavaM sadA narAH ananyabhaktisaMyutAH aharmukhe.anuvAsaram |
bhavanti te tu paNDitAH suputradhAnya-saMyutAH kalatrabhUtisaMyutA vrajanti chA.amRRitaM sukham || 9||

|| iti shrImadmaradAsavirachitaM bhagavatyaShTakaM samAptam ||