Bhairavi Kavachamभैरवी कवचम् భైరవీ కవచమ్ பைரவீ கவசம் ಭೈರವೀ ಕವಚಮ್ ભૈરવી કવચમ્ ভৈরবী কবচম্ ଭୈରଵୀ କଵଚମ୍ ഭൈരവീ കവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Bhairavi
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhairavi Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhairavi Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bhairavIkavacham

{|| bhairavIkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIdevyuvAcha |
bhairavyAH sakalA vidyAH shrutAshchAdhigatA mayA |
sAmprataM shrotumichChAmi kavachaM yatpuroditam || 1||

trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivAraNam |
tvattaH parataro nAtha kaH kRRipAM kartumarhati || 2||

Ishvara uvAcha |
shruNu pArvati vakShyAmi sundari prANavallabhe |
trailokyavijayaM nAma shastrAstravinivArakam || 3||

paThitvA dhArayitvedaM trailokyavijayI bhavet |
jaghAna sakalAndaityAn yadhRRitvA madhusUdanaH || 4||

brahmA sRRiShTiM vitanute yadhRRitvAbhIShTadAyakam |
dhanAdhipaH kubero.api vAsavastridasheshvaraH || 5||

yasya prasAdAdIsho.ahaM trailokyavijayI vibhuH |
na deyaM parashiShyebhyo.asAdhakebhyaH kadAchana || 6||

putrebhyaH kimathAnyebhyo dadyAchchenmRRityumApnuyAt |
RRiShistu kavachasyAsya dakShiNAmUrtireva cha || 7||

virAT Chando jagaddhAtrI devatA bAlabhairavI |
dharmArthakAmamokSheShu viniyogaH prakIrtitaH || 8||

adharo bindumAnAdyaH kAmaH shaktishashIyutaH |