Bhaja Yatirajamभज यतिराजम् భజ యతిరాజమ్ பஜ யதிராஜம் ಭಜ ಯತಿರಾಜಮ್ ભજ યતિરાજમ્ ভজ যতিরাজম্ ଭଜ ଯତିରାଜମ୍ ഭജ യതിരാജമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Others
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhaja Yatirajam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhaja Yatirajam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | antaryami.net/darpanam/2013/05/1…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bhaja yatirAjam

{|| bhaja yatirAjam ||}
bhaja yatirAjaM bhaja yatirAjaM bhaja yatirAjaM bhavabhIro |
bhaja yatirAjaM bhaja yatirAjaM bhaja yatirAjaM bhavabhIro || bhaja yatirAjaM ...

shrIra~NgeshayajayAshrayaketuH shritajanasaMrakShaNajIvAtuH |
bhavabhayajaladhereva hi setuH padmAnetuH praNatau hetuH || 1|| bhaja yatirAjaM ...

Adau jagadAdhAraH sheShaH tadanu sumitrAnandanaveShaH |
tadupari dhRRitahalamusalavisheShaH tadanantaramabhavadgurureShaH || 2|| bhaja yatirAjaM ...

bhu~Nkte vaiShayikaM sukhamanyaH prachakAstyeva anashnannanyaH |
iti yastatvaM prAha vadAnyaH tasmAdadhikaH ko nu vadAnyaH || 3|| bhaja yatirAjaM ...

naShTe nayane kasyAlokaH chitte matte kasya vivekaH |
kShINe puNye kaH suralokaH kAme dhUte kastava shokaH || 4|| bhaja yatirAjaM ...

nishi vanitAsukhanidrAlolaH prAtaH paradUShaNapaTushIlaH |
antaryAti nijAyuShkAlaH kiM jAnAti naraH pashulIlaH || 5|| bhaja yatirAjaM ...

kechillIlAlAlasagatayaH kechidbAlAlAlitaratayaH |
kechiddolAyitahamatayaH ke.api na santyarchitayatipatayaH || 6|| bhaja yatirAjaM ...

yAvAnabalo jarayA dehaH tAvAn prabalo viShaye mohaH |
vachasi viraktiH shrutiparivAhaH manasi hitastvaparo.api vivAhaH || 7|| bhaja yatirAjaM ...

kaluShanikAyaM lalanAkAyaM pashyanmuhyasi sAyaM sAyam |
jahi jahi heyaM tadvyavasAyaM smara nirapAyaM charamopAyam || 8|| bhaja yatirAjaM ...

rAtriMdivamapi bhikShAcharyA kalahAyaivAgachChati bhAryA |
madhye bAndhavasevA kAryA kathaya kadA tava devasaparyA || 9|| bhaja yatirAjaM ...