Bharata Kavachamभरतकवचम् భరతకవచమ్ பரதகவசம் ಭರತಕವಚಮ್ ભરતકવચમ્ ভরতকবচম্ ଭରତକଵଚମ୍ ഭരതകവചമ്

Stotram Info:

Author : Agastya Rishi
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Ananda Ramayana
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bharata Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bharata Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bharatakavacham

{|| bharatakavacham ||}
|| atha shrImadAnandarAmAyaNAMtargata shrI bharata kavachaM ||
agastiruvAcha-
athaH paraM bharatasya kavachaM te vadAmyahaM |
sarvapApaharaM puNyaM sadA shrIrAmabhaktidaM || 1||

kaikeyI tanayaM sadA raghuvara nyaskekShaNaM shyAmalaM
sapta dvIpapater videha tanayA kAntasya vAkye rataM |
shrIsItAdhava savyapArshva nikaTe stitvA varaM chAmaraM
dhRRitvA dakShiNa satkareNa bharataM taM vIjayantaM bhaje || 2||

asya shrI bharatakavacha mantrasya agastya RRiShiH |
shrI bharato devatA |
anuShTup ChandaH |
sha~Nkha iti bIjaM |
kaikeyI nandanaH iti shaktiH |
bharatakhaNDeshvara iti kIlakaM |
rAmAnuja ityastraM |
saptadvIpeshvara dAsa iti kavachaM |
rAmAMshaja iti mantraH |
shrIbharata prItyarthaM sakalamanoratha siddhyarthaM jape viniyogaH ||

atha a~NguLI nyAsaH ||

OM bharatAya a~NguShThAbhyAM namaH |