Bhargava Kavachamभार्गवकवचम् భార్గవకవచమ్ பார்கவகவசம் ಭಾರ್ಗವಕವಚಮ್ ભાર્ગવકવચમ્ ভার্গবকবচম্ ଭାର୍ଗଵକଵଚମ୍ ഭാര്ഗവകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Bhargava Parashurama
Source : Vishnu Yamala Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhargava Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhargava Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIbhArgavakavacham

{|| shrIbhArgavakavacham ||}
gambhIro mAhAtmyAtprashamashuchiratyantasujanaH
prasannaH puNyAnAM prachaya iva sarvasya sukhadaH |
prabhutvasyotkarShAtpariNati vishuddheshcha tapasA -
masau dRRiShTaH sattvaM prabalayati pApaM cha nudati ||

|| shrI gaNeshAya namaH ||
shrI nArAyaNa uvAcha |
kailAsashikhare ramye sha~NkaraM lokasha~Nkaram |
kaivalyacharaNaM gaurI paprachCha hitamadbhutam || 1||

pArvatyuvAcha |
devadeva mahAdeva devesha vRRiShabhadhvaja |
tvattaH shrutAnyasheShANi jAmadagnyasya sAmpratam || 2||

hareraMshAvatIrNasya mantrayantrAdikAnyalam |
na shrutaM kavachaM deva na choktaM bhavatA mama || 3||

vaktumarhasi devesha bhaktAyai guhyamapyuta |
iti pRRiShTaH sa girisho mantrayantrA~Ngatattvavit || 4||

uvAcha prahasandevIM hitAya jagatAmidam |
rahasyamapi hi brUyurlokaikahitadRRiShTayaH || 5||

shiva uvAcha |
shRRiNu priye priyamidaM mama guhyataraM param |
dharmArthakAmamokShANAmanAyAsaM susiddhidam || 6||