Bilvashtakam ( Version 1 )बिल्वाष्टकम् ( 1 ) బిల్వాష్టకమ్ ( 1 ) பில்வாஷ்டகம் ( 1 ) ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ ( 1 ) બિલ્વાષ્ટકમ્ ( 1 ) বিল্বাষ্টকম্ ( 1 ) ବିଲ୍ଵାଷ୍ଟକମ୍ ( 1 ) ബില്വാഷ്ടകമ് ( 1 )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 1 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | sanskritdocuments.org/doc_shiva/…
2 : Meaning In English (source 2) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
3 : Meaning In English (source 3) | celextel.org/stotras/shiva/bilwa…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Participants Of South India Female Choir - Bilvaashtakam
2gaana.com/.... Ram - Bilvaashtakam
3gaana.com/.... Sounds of Isha - Bilvashtakam
4gaana.com/.... Hema Desai - Bilwashtakam
5gaana.com/.... Ramu - Bilwashtakam
6gaana.com/.... Madhu Balakrishna - Bilvastakam
7gaana.com/.... V. Kasinath Vishwanath Sharma - Bilvaashtakam
8gaana.com/.... Rattan Mohan Sharma - Bilvashtakam
9www.saavn.com/.... SP Balasubrahmanyam - Bilvashtakam
10www.saavn.com/.... - - Bilvashtakam
11www.saavn.com/.... CS Ramesh & MR Gopinath - Bilvashtakam
12www.saavn.com/.... Rajesh Krishnan - Bilvashtakam
13www.saavn.com/.... Ram - Bilvashtakam
14www.saavn.com/.... S Rajeshwari - Bilvashtakam
15www.saavn.com/.... Sounds of Isha - Bilvashtakam
16www.saavn.com/.... Rattan Mohan Sharma - Bilvashtakam
17www.saavn.com/.... Parthasaradhi & NS.Prakash Rao - Bilvasthakam
18www.saavn.com/.... Sulamangalam Sisters - Sri Bilvashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bilvAShTaka

{|| bilvAShTaka ||}
tridalaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyudham |
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam || 1||

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachChidraiH komalaiH shubhaiH |
shivapUjAM kariShyAmi hyekabilvaM shivArpaNam || 2||

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare |
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam || 3||

shAligrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet |
somayaj~na mahApuNyaM ekabilvaM shivArpaNam || 4||

dantikoTi sahasrANi vAjapeya shatAni cha |
koTikanyA mahAdAnaM ekabilvaM shivArpaNam || 5||

lakShmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam |
bilvavRRikShaM prayachChAmi hyekabilvaM shivArpaNam || 6||

darshanaM bilvavRRikShasya sparshanaM pApanAshanam |
aghorapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam || 7||

kAshIkShetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam |
prayAgamAdhavaM dRRiShTvA hyekabilvaM shivArpaNam ||

mUlato brahmarUpAya madhyato viShNurUpiNe |
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam || 8||

bilvAShTakamidaM puNyaM yaH paThet shivasannidhau |
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt ||