Brihaspati Kavachamबृहस्पतिकवचम् బృహస్పతికవచమ్ பஹஸ்பதிகவசம் ಬೃಹಸ್ಪತಿಕವಚಮ್ બૃહસ્પતિકવચમ્ বৃহস্পতিকবচম্ ବୃହସ୍ପତିକଵଚମ୍ ബൃഹസ്പതികവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Brihaspati
Source : Brahma Yamala Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Brihaspati Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | mantrascience.blogspot.in/2013/0…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shri Bruhaspati Kavacham
2www.youtube.com/.... mantrascience - Brihaspati Kavacham for Good Luck

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bRRihaspatikavacham

{|| bRRihaspatikavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIbRRihaspatikavachastotramantrasya Ishvara RRiShiH,
anuShTup ChandaH, gururdevatA, gaM bIjaM, shrIshaktiH,
klIM kIlakaM, guruprItyarthaM jape viniyogaH |
abhIShTaphaladaM devaM sarvaj~naM surapUjitam |
akShamAlAdharaM shAntaM praNamAmi bRRihaspatim || 1||

bRRihaspatiH shiraH pAtu lalATaM pAtu me guruH |
karNau suraguruH pAtu netre me.abhIShTadAyakaH || 2||

jihvAM pAtu surAchAryo nAsAM me vedapAragaH |
mukhaM me pAtu sarvaj~no kaNThaM me devatAguruH || 3||

bhujAvA~NgirasaH pAtu karau pAtu shubhapradaH |
stanau me pAtu vAgIshaH kukShiM me shubhalakShaNaH || 4||

nAbhiM devaguruH pAtu madhyaM pAtu sukhapradaH |
kaTiM pAtu jagadvandya UrU me pAtu vAkpatiH || 5||

jAnuja~Nghe surAchAryo pAdau vishvAtmakastathA |
anyAni yAni chA~NgAni rakShenme sarvato guruH || 6||

ityetatkavachaM divyaM trisandhyaM yaH paThennaraH |
sarvAnkAmAnavApnoti sarvatra vijayI bhavet || 7||

|| iti shrIbrahmayAmaloktaM bRRihaspatikavachaM sampUrNam ||