Bruhadamba Arya Shatakamबृहदम्बार्याशतकम् బృహదమ్బార్యాశతకమ్ பஹதம்பார்யாஶதகம் ಬೃಹದಮ್ಬಾರ್ಯಾಶತಕಮ್ બૃહદમ્બાર્યાશતકમ્ বৃহদম্বার্যাশতকম্ ବୃହଦମ୍ବାର୍ଯାଶତକମ୍ ബൃഹദമ്ബാര്യാശതകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Amba > Bruhadamba
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Shatakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bruhadamba Arya Shatakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bRRihadambAryAshatakam

{|| bRRihadambAryAshatakam ||}
shrIgokarNaniketA shrIvidyAdivyashuktikAmuktA |
shrIkaNThanityamilitA shrIchakreshI puro.astu me mAtA || 1||

kalyANaM kalayennaH kalyAnasmAn karotu shatamabdAn |
kalyAta~NkamapAsyet kalyANI naH sadaiva bRRihadambA || 2||

taruNAruNaprakAshaM taruNA vakulena bhAsuranivesham |
guruNA stanena namitaM guruNA sadayena vastuH na kathitam || 3||

vakuladrumUlasadanAM vanajasahAdhyAyiparilasadvadanAm |
valgusmitekShyaradanAM vande dRRiktarjitAmbujachChadanAm || 4||

ekA dvilokasukhadA tryakSharyAkhyApitA chatuHpIThA |
pa~nchAmnAyashiraHsthA bRRihadamba tvaM ShaDadhvajanayitrI || 5||

nAsAbhAsA champakashobhAkShobhAvahAstu bRRihadambA |
pArAvArAtmajayA sevyA devyA girAM cha bhavyAya || 6||

kambulasatkaMdharayA kaishyavinirdhUtanIlakaMdharayA |
pAlye shoNAdharayA pAvitavakuladrumUlasaddharayA || 7||

pInastanAvanamre pAdanatAmbhojavAsinIkamre |
vANIjitasarasAmre vAcho valgantu dhAmni me tAmre || 8||

vakulavanIvAsinyA vidrumasachChAyachelavAsinyA |
hRRidrAjIvAsinyA hRRidayaM shaMbhorhRRitaM suvAsinyA || 9||

vande shrIbRRihadambAM valgugatApAstarAjakAdambAm |
AshritajanAvalambAmAseve kaishyadhUtalolambAm || 10||