Shiva Stotram ( Brungi krutha )शिवस्तोत्रं ( भृङ्गिकृत ) శివస్తోత్రం ( భృఙ్గికృత ) ஶிவஸ்தோத்ரஂ ( பங்கிகத ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಭೃಙ್ಗಿಕೃತ ) શિવસ્તોત્રં ( ભૃઙ્ગિકૃત ) শিবস্তোত্রং ( ভৃঙ্গিকৃত ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଭୃଙ୍ଗିକୃତ ) ശിവസ്തോത്രം ( ഭൃങ്ഗികൃത )

Stotram Info:

Author : Brungi
Deity : Shiva
Source : Shivarahasya Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Brungi krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bhRRi~NgikRRitashivastotraM shivarahasye

{|| bhRRi~NgikRRitashivastotraM shivarahasye ||}
skandaH -
hRRiShTAM devIM tadA vIkShya bhRRi~NgiH sAmbaM maheshvaram |
tuShTAva devyA deveshaM sa bhRRi~NgI vinayAt sadA || 1||

bhRRi~NgI -
krUraM duShTaM vinaShTamanasaM bhraShTaM shaThaM niShThuraM
nirlajjaM kRRipaNaM kRRitaghnashuchiM bahvAshanaM hiMsakam |
AshApAshashataprabandhamanasaM duShkIrtibhAjaM jaDaM
kAruNyAkara bhoH pitaH pashupate doShAkaraM pAhi mAm || 2||

kShudraM durbhagamalpasatvamalasaM bhagnavrataM rAgiNaM
bhIruM DAMbhikapakShamaM vyasaninaM pApAtmakaM sUchakam |
AdhivyAdhinipIDitaM jaDadhiyaM sadbhiH sadA ninditaM
kAruNyAkara bhoH pitaH pashupate doShAkaraM pAhi mAm || 3||

mUrkhaM bAlamatiM svadharmarahitaM dharmArthahInaM khalaM
kAmAndhaM kShaNikaM tadarthanaparaM dauHshIlyajanmasthalam |
sarvalubdhamasatyaniShThamadhamaM praj~nAyashovarjitaM
kAruNyAkara bhoH pitaH pashupate doShAkaraM pAhi mAm || 4||

AkA~NkShAshayamAryavRRittivimukhaM kShINaM gurudveShiNaM
dhUrtaM durguNamatyashuddhahRRidayaM sarvatra sandehinam |
dInaM pAparataM samastaviShayeShvAsaktamanyAyine
kAruNyAkara bhoH pitaH pashupate doShAkaraM pAhi mAm || 5||