Budha Kavachamबुधकवचम् బుధకవచమ్ புதகவசம் ಬುಧಕವಚಮ್ બુધકવચમ્ বুধকবচম্ ବୁଧକଵଚମ୍ ബുധകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Budha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Budha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Budha Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

budhakavacham

{|| budhakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIbudhakavachastotramantrasya kashyapa RRiShiH,
anuShTup ChandaH, budho devatA, budhaprItyarthaM jape viniyogaH |
budhastu pustakadharaH ku~Nkumasya samadyutiH |
pItAmbaradharaH pAtu pItamAlyAnulepanaH || 1||

kaTiM cha pAtu me saumyaH shirodeshaM budhastathA |
netre j~nAnamayaH pAtu shrotre pAtu nishApriyaH || 2||

ghrANaM gandhapriyaH pAtu jihvAM vidyAprado mama |
kaNThaM pAtu vidhoH putro bhujau pUstakabhUShaNaH || 3||

vakShaH pAtu varA~Ngashcha hRRidayaM rohiNIsutaH |
nAbhiM pAtu surArAdhyo madhyaM pAtu khageshvaraH || 4||

jAnunI rauhiNeyashcha pAtu ja~Nghe.akhilapradaH |
pAdau me bodhanaH pAtu pAtu saumyo.akhilaM vapuH || 5||

etaddhi kavachaM divyaM sarvapApapraNAshanam |
sarvarogaprashamanaM sarvaduHkhanivAraNam || 6||

AyurArogyashubhadaM putrapautrapravardhanam |
yaH paThechChRRiNuyAdvApi sarvatra vijayI bhavet || 7||

|| iti shrIbrahmavaivartapurANe budhakavachaM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com