Chandi Kavachamचण्डीकवचम् చణ్డీకవచమ్ சண்டீகவசம் ಚಣ್ಡೀಕವಚಮ್ ચણ્ડીકવચમ્ চণ্ডীকবচম্ ଚଣ୍ଡୀକଵଚମ୍ ചണ്ഡീകവചമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Chandika
Source : Varaha Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chandi Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandi Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Chandi Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

chaNDIkavacham

{|| chaNDIkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIchaNDIkavachasya brahmA RRiShiH , anuShTup ChandaH ,
chAmuNDA devatA , a~NganyAsoktamAtaro bIjam ,
digbandhadevatAstatvam , shrIjagadambAprItyarthe jape viniyogaH |
OM namashchaNDikAyai |
OMmArkaNDeya uvAcha |
OMyadguhyaM paramaM loke sarvarakShAkaraM nRRiNAm |
yanna kasyachidAkhyAtaM tanme brUhi pitAmaha || 1||

brahmovAcha |
asti guhyatamaM vipra sarvabhUtopakArakam |
devyAstu kavachaM puNyaM tachChRRiNuShva mahAmune || 2||

prathamaM shailaputrIti dvitIyaM brahmachAriNI |
tRRitIyaM chandraghaNTeti kUShmANDeti chaturthakam || 3||

pa~nchamaM skandamAteti ShaShThaM kAtyAyanIti cha |
saptamaM kAlarAtrishcha mahAgaurIti chAShTamam || 4||

navamaM siddhidAtrI cha navadurgAH prakIrtitAH |
uktAnyetAni nAmAni brahmaNaiva mahAtmanA || 5||

agninA dahyamAnastu shatrumadhye gato raNe |
viShame durge chaiva bhayArtAH sharaNaM gatAH || 6||

na teShAM jAyate ki~nchidashubhaM raNasa~NkaTe |