Chandra Kavachamचन्द्रकवचम् చన్ద్రకవచమ్ சந்த்ரகவசம் ಚನ್ದ್ರಕವಚಮ್ ચન્દ્રકવચમ્ চন্দ্রকবচম্ ଚନ୍ଦ୍ରକଵଚମ୍ ചന്ദ്രകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Chandra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chandra Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Rajkumar Bharathi - Chandra Kavacham ( Navagrahas )
2www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Chandra Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

chandrakavacham

{|| chandrakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIchandrakavachastotramantrasya gautam RRiShiH |
anuShTup ChandaH, shrIchandro devatA, chandraprItyarthaM jape viniyogaH |
samaM chaturbhujaM vande keyUramukuTojjvalam |
vAsudevasya nayanaM sha~Nkarasya cha bhUShaNam || 1||

evaM dhyAtvA japennityaM shashinaH kavachaM shubham |
shashI pAtu shirodeshaM bhAlaM pAtu kalAnidhiH || 2||

chakShuShI chandramAH pAtu shrutI pAtu nishApatiH |
prANaM kShapAkaraH pAtu mukhaM kumudabAndhavaH || 3||

pAtu kaNThaM cha me somaH skandhe jaivAtRRikastathA |
karau sudhAkaraH pAtu vakShaH pAtu nishAkaraH || 4||

hRRidayaM pAtu me chandro nAbhiM sha~NkarabhUShaNaH |
madhyaM pAtu surashreShThaH kaTiM pAtu sudhAkaraH || 5||

UrU tArApatiH pAtu mRRigA~Nko jAnunI sadA |
abdhijaH pAtu me ja~Nghe pAtu pAdau vidhuH sadA || 6||

sarvANyanyAni chA~NgAni pAtu chandvo.akhilaM vapuH |
etaddhi kavachaM divyaM bhuktimuktipradAyakam |
yaH paThechChRRiNuyAdvApi sarvatra vijayI bhavet || 7||

|| iti shrIchandrakavachaM sampUrNam ||