Chatusloki Bhagavatamचतुःश्लोकीभागवतम् చతుఃశ్లోకీభాగవతమ్ சதுஃஶ்லோகீபாகவதம் ಚತುಃಶ್ಲೋಕೀಭಾಗವತಮ್ ચતુઃશ્લોકીભાગવતમ્ চতুঃশ্লোকীভাগবতম্ ଚତୁଃଶ୍ଲୋକୀଭାଗଵତମ୍ ചതുഃശ്ലോകീഭാഗവതമ്

Stotram Info:

Author : Bhagavan
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Slokam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chatusloki Bhagavatam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Chatussloki Bhaagavatam"

Sample text lyrics in English:

chatuHshlokIbhAgavatam

{|| chatuHshlokIbhAgavatam ||}
shrIbhagavAnuvAcha |
j~nAnaM paramaguhyaM me yadvij~nAnasamanvitam |
sarahasyaM tada~NgaM cha gRRihANa gaditaM mayA || 1||

yAvAnahaM yathAbhAvo yadrUpaguNakarmakaH |
tathaiva tattvavij~nAnamastu te madanugrahAt || 2||

ahamevAsamevAgre nAnyadyatsadasatparam |
pashchAdahaM yadetachcha yo.avashiShyeta so.asmyaham || 3||

RRite.arthaM yatpratIyeta na pratIyeta chAtmani |
tadvidyAdAtmano mAyAM yathA.a.abhAso yathA tamaH || 4||

yathA mahAnti bhUtAni bhUteShUchchAvacheShvanu |
praviShTAnyapraviShTAni tathA teShu na teShvaham || 5||

etAvadeva jij~nAsyaM tattvajij~nAsunA.a.atmanaH |
anvayavyatirekAbhyAM yatsyAtsarvatra sarvadA || 6||

etanmataM samAtiShTha parameNa samAdhinA |
bhavAnkalpavikalpeShu na vimuhyati karhichit || 7||

|| iti shrImadbhAgavate mahApurANe.aShTAdashasAhasryAM

saMhitAyAM vaiyasikyAM dvitIyaskandhe bhagavadbrahmasaMvAde
chatuHshlokIbhAgavataM samAptam ||