Chinnamasta Kavachamछिन्नमस्ताकवचम् ఛిన్నమస్తాకవచమ్ சிந்நமஸ்தாகவசம் ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಕವಚಮ್ છિન્નમસ્તાકવચમ્ ছিন্নমস্তাকবচম্ ଛିନ୍ନମସ୍ତାକଵଚମ୍ ഛിന്നമസ്താകവചമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > Chinnamasta
Source : Bhairava Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chinnamasta Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIChinnamastAkavacham

{|| shrIChinnamastAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
devyuvAcha |
kathitAchChinnamastAyA yA yA vidyA sugopitAH |
tvayA nAthena jIvesha shrutAshchAdhigatA mayA || 1||

idAnIM shrotumichChAmi kavachaM sarvasUchitam |
trailokyavijayaM nAma kRRipayA kathyatAM prabho || 2||

bhairava uvAcha |
shruNu vakShyAmi deveshi sarvadevanamaskRRite |
trailokyavijayaM nAma kavachaM sarvamohanam || 3||

sarvavidyAmayaM sAkShAtsurAtsurajayapradam |
dhAraNAtpaThanAdIshastrailokyavijayI vibhuH || 4||

brahmA nArAyaNo rudro dhAraNAtpaThanAdyataH |
kartA pAtA cha saMhartA bhuvanAnAM sureshvari || 5||

na deyaM parashiShyebhyo.abhaktebhyo.api visheShataH |
deyaM shiShyAya bhaktAya prANebhyo.apyadhikAya cha || 6||

devyAshcha chChinnamastAyAH kavachasya cha bhairavaH |
RRiShistu syAdvirAT Chando devatA chChinnamastakA || 7||

trailokyavijaye muktau viniyogaH prakIrtitaH |
huMkAro me shiraH pAtu ChinnamastA balapradA || 8||

hrAM hrUM aiM tryakSharI pAtu bhAlaM vaktraM digambarA |