Dakini Stotramडाकिनीस्तोत्रम् డాకినీస్తోత్రమ్ டாகிநீஸ்தோத்ரம் ಡಾಕಿನೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ડાકિનીસ્તોત્રમ્ ডাকিনীস্তোত্রম্ ଡାକିନୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഡാകിനീസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Ananda Bhairavi
Deity : Shakti > Dakini
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dakini Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakini Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

DAkinIstotram

{|| DAkinIstotram ||}
AnandabhairavI uvAcha
atha vakShye mahAkAla mUlapadmavivechanam |
yat kRRitvA amaro bhUtvA vaset kAlachatuShTayam || 1||

atha ShaTchakrabhedArthe bhedinIshaktimAshrayet |
ChedinIM sarvagranthInAM yoginIM samupAshrayet || 2||

tasyA mantrAn pravakShyAmi yena siddho bhavennaraH |
Adau shRRiNu mahAmantraM bhedinyAH paraM manum || 3||

Adau kAlIMsamutkRRitya brahmamantraM tataH param |
devyAH praNavamuddhRRitya bhedanI tadanantaram || 4||

tato hi mama gRRihNIyAt prApaya dvayameva cha |
chittacha~nchIshabdAnte mAM rakSha yugmameva cha || 5||

bhedinI mama shabdAnte akAlamaraNaM hara |
hara yugmaM svaM mahApApaM namo namo.agnijAyayA || 6||

etanmantraM japettatra DAkinIrakShasi prabho |
Adau praNavamuddhRRitya brahmamantraM tataH param || 7||

shAmbhavIti tatashchoktvA brAhmaNIti padaM tataH |
manoniveshaM kurute tArayeti dvidhApadam || 8||

ChedinIpadamuddhRRitya mama mAnasashabdataH |
mahAndhakAramuddhRRitya Chedayeti dvidhApadam || 9||

svAhAntaM manumuddhRRitya japenmUlAmbuje sudhIH |