Dashashloki Stutiदशश्लोकी स्तुती దశశ్లోకీ స్తుతీ தஶஶ்லோகீ ஸ்துதீ ದಶಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತೀ દશશ્લોકી સ્તુતી দশশ্লোকী স্তুতী ଦଶଶ୍ଲୋକୀ ସ୍ତୁତୀ ദശശ്ലോകീ സ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shiva > Samba Sadashiva
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dashashloki Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashashloki Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dashashlokIstutI

{|| dashashlokIstutI ||}
sAmbo naH kuladaivataM pashupate sAmba tvadIyA vayaM
sAmbaM staumi surAsuroragagaNAH sAmbena saMtAritAH |
sAmbAyAstu namo mayA virachitaM sAmbAtparaM no bhaje
sAmbasyAnucharo.asmyahaM mama ratiH sAmbe parabrahmaNi || 1||

viShNvAdyAshcha puratrayaM suragaNA jetuM na shaktAH svayaM
yaM shaMbhuM bhagavanvayaM tu pashavo.asmAkaM tvameveshvaraH |
svasvasthAnaniyojitAH sumanasaH svasthA babhUvustata-
stasminme hRRidayaM sukhena ramatAM sAmbe parabrahmaNi || 2||

kShoNI yasya ratho rathA~NgayugalaM chandrArkabimbadvayaM
kodaNDaH kanakAchalo harirabhUdbANo vidhiH sArathiH |
tUNIro jaladhirhayAH shrutichayo maurvI bhuja~NgAdhipa-
stasminme hRRidayaM sukhena ramatAM sAmbe parabrahmaNi || 3||

yenApAditama~NgajA~NgabhasitaM divyA~NgarAgaiH samaM
yena svIkRRitamabjasaMbhavashiraH sauvarNapAtraiH samam |
yenA~NgIkRRitamachyutasya nayanaM pUjAravindaiH samaM
tasminme hRRidayaM sukhena ramatAM sAmbe parabrahmaNi || 4||

govindAdadhikaM na daivatamiti prochchArya hastAvubhA-
vuddhRRityAtha shivasya saMnidhigato vyAso munInAM varaH |
yasya stambhitapANirAnatikRRitA nandIshvareNAbhava-
ttasminme hRRidayaM sukhena ramatAM sAmbe parabrahmaNi || 5||