Dashavatara Varnanamदशावतरवर्णनं దశావతరవర్ణనం தஶாவதரவர்ணநஂ ದಶಾವತರವರ್ಣನಂ દશાવતરવર્ણનં দশাবতরবর্ণনং ଦଶାଵତରଵର୍ଣନଂ ദശാവതരവര്ണനം

Stotram Info:

Author : Markandeya Rishi
Deity : Maha Vishnu > Dashavatara
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dashavatara Varnanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Varnanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dashAvataravarNanaM

{|| dashAvataravarNanaM ||}
mArkaNDeya uvAcha
avatArAnahaM vakShye devadevasya chakriNaH |
tA~nshRRiNuShva mahIpAla pavitrAn pApanAshanAn || 1||

yathA matsyena rUpeNa dattA vedAH svayambhuve |
madhukaiTabhau cha nidhanaM prApitau cha mahAtmanA || 2||

yathA kaurmeNa rUpeNa viShNunA mandaro dhRRitaH |
tathA pRRithvI dhRRitA rAjan vArAheNa mahAtmanA || 3||

tenaiva nidhanaM prApto yathA rAjan mahAbalaH |
hiraNyAkSho mahAvIryo ditiputro mahAtanuH || 4||

yathA hiraNyakashipustridashAnAmariH purA |
narasiMhena devena prApito nidhanaM nRRipa || 5||

yathA baddho baliH pUrvaM vAmanena mahAtmanA |
indrastribhuvanAdhyakShaH kRRitastena nRRipAtmaja || 6||

rAmeNa bhUtvA cha yathA viShNunA rAvaNo hataH |
sagaNAshchadabhutA rAjan rAkShasA devakaNTakAH || 7||

yathA parashurAmeNa kShatramutsAditaM purA |
balabhadreNa rAmeNa yathA daityaH purA hataH || 8||

yathA kRRiShNena kaMsAdyA hatA daityAH suradviShaH |
kalau prApte yathA buddho bhavennArAyaNaH prabhuH || 9||

kalkirUpaM samAsthAya yathA mlechChA nipAtitAH |