Datta Aparadha Kshamapana Stotramदत्तापराधक्षमापणस्तोत्रम् దత్తాపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ தத்தாபராதக்ஷமாபணஸ்தோத்ரம் ದತ್ತಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ દત્તાપરાધક્ષમાપણસ્તોત્રમ્ দত্তাপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ଦତ୍ତାପରାଧକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദത്താപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Vasudevanand Saraswati
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : Single
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdattAparAdhakShamApaNastotram

{|| shrIdattAparAdhakShamApaNastotram ||}
dattAtreyaM tvAM namAmi prasIda tvaM sarvAtmA sarvakartA na veda |
ko.apyantaM te sarvadevAdhideva j~nAtA.aj~nAtAnme.aparAdhAn kShamasva || 1||

tvadudbhavatvAtvadadhInadhItvAttavameva me vandya upAsya Atman |
athApi mauDhyAt smaraNaM na te me kRRitaM kShamasva priyakRRinmahAtman || 2||

bhogApavargapradamArtabaMdhuM kArUNyasindhuM parihAya bandhum |
hitAya chA.anyaM parimArgayanti hA mAdRRisho naShTadRRisho vimUDhAH || 3||

na matsamo yadyapi pApakartA na tvatsamo.athApi hi pApahartA |
na matsamo.anyo dayanIya Arya na tvatsamaH kvApi dayAluvaryaH || 4||

anAthanAtho.asi sudInabandho shrIshA.anukampAmRRitapUrNasindho |
tvatpAdabhaktiM tava dAsadAsyaM tvadIyamaMtrArthadRRiDhaikaniShThAm || 5||

gurUsmRRitiM nirmalabuddhimAdhivyAdhikShayaM me vijaya cha dehi |
iShTArthasiddhiM varalokavashyaM dhanAnnavRRiddhiM varagosamRRiddhim || 6||

putrAdilabdhiM ma udAratAM cha dehIsha me chAstvabhaya hi sarvataH |
brahmA-.agni-bhUmyo nama oShadhIbhyo vAche namo vAkpataye cha viShNave || 7||

shAntA.astu bhUrnaH shivamantarikSha dyaushchA.abhayaM no.astu disha shivAshcha |
Apashcha vidyutparipAntu devAH sha sarvato me.abhayamastu shAntiH || 8||

||iti shrIvAsudevAnandasarasvatIvirachitaM

dattAparAdhakShamApaNastotraM sampUrNam ||


Proofread by Arvind Kolhatkar akolhatkar at rogers.com