Datta Lahariदत्तलहरी దత్తలహరీ தத்தலஹரீ ದತ್ತಲಹರೀ દત્તલહરી দত্তলহরী ଦତ୍ତଲହରୀ ദത്തലഹരീ

Stotram Info:

Author : Daladana Rishi
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : Single
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Datta Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dattalaharI

{|| dattalaharI ||}
shrIgaNeshAya namaH
dalAdana RRiShiruvAcha |
vibhurnityAnandaH shrutigaNashirovedyamahimA
yato janmAdyasya prabhavati sa mAyAguNavataH |
sadAdhAraH satyo jayati puruShArthaikaphaladaH
sadA dattAtreyo viharati mudA j~nAnalahariH || 1||

harIshabrAhmANaH padakamalapUjAM vidadhate
jagadrakShAshikShAjananakaraNe te hyadhikRRitAH |
abhUvannindrAdyA haridadhipatAM devamunayaH
paraM tattvaM prApuH shashidinakarau jyotiramalam || 2||

paraM jyotirmUrte tava ruchiratejaH kalaravAj-
jagadhvyApyedAnIM tapanashashitArAhutabhujaH |
mahAtejaHpu~njAH sakalajagadArAdhyacharitAsh-
charantyevaM lokAnnatajanamanobhIShTaphaladAH || 3||

bhavanmAyArUpaM jagadakhilajIvAtmakamidaM
bhavadrUpaM prAhurnikhilanigamAntashrutichayAH |
tvayA sRRiShTaM chAdau hRRitamavitametattadadhunA
prabhAvaM te vettuM prabhavati janaH ko.avanitale || 4||

kRRipAsindho tAvajjanurajananasthApyakathite
jagadrakShAdIkShA bhavati khalu no chetkathamidam |