Dattatreya Vajra Kavachamदत्तात्रेयवज्रकवचम् దత్తాత్రేయవజ్రకవచమ్ தத்தாத்ரேயவஜ்ரகவசம் ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಜ್ರಕವಚಮ್ દત્તાત્રેયવજ્રકવચમ્ দত্তাত্রেযবজ্রকবচম্ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯଵଜ୍ରକଵଚମ୍ ദത്താത്രേയവജ്രകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : Rudrayamala
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Vajra Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji Kakada Arati Sri Dattatreya Vajra Kavacham 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIdattAtreyavajrakavacham

{|| shrIdattAtreyavajrakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIdattAtreyAya namaH |
RRiShaya UchuH |
kathaM sa~NkalpasiddhiH syAdvedavyAsa kalau yuge |
dharmArthakAmamokShANAM sAdhanaM kimudAhRRitam || 1||

vyAsa uvAcha |
shRRiNvantuRRiShayaH sarve shIghraM sa~NkalpasAdhanam |
sakRRiduchchAramAtreNa bhogamokShapradAyakam ||2||

gaurIshRRi~Nge himavataH kalpavRRikShopashobhitam |
dIpte divyamahAratnahemamaNDapamadhyagam || 3||

ratnasiMhAsanAsinaM prasannaM parameshvaram |
mandasmitamukhAmbhojaM sha~NkaraM prAha pArvatI || 4||

shrIdevyuvAcha |
devadeva mahAdeva lokasha~Nkara sha~Nkara |
mantrajAlAni sarvANi yantrajAlAni kRRitsnashaH || 5||

tantrajAlAnyanekAni mayA tvattaH shrutAni vai |
idAnIM draShTumichChAmi visheSheNa mahItalam || 6||

ityudIritamAkarNya pArvatyA parameshvaraH |
kareNAmRRijya santoShAtpArvatIM pratyabhAShata || 7||

mayedAnIM tvayA sArdhaM vRRiShamAruhya gamyate |