Deenabandhu Ashtakamदीनबन्ध्वष्टकम् దీనబన్ధ్వష్టకమ్ தீநபந்த்வஷ்டகம் ದೀನಬನ್ಧ್ವಷ್ಟಕಮ್ દીનબન્ધ્વષ્ટકમ્ দীনবন্ধ্বষ্টকম্ ଦୀନବନ୍ଧ୍ଵଷ୍ଟକମ୍ ദീനബന്ധ്വഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Paramahamsa Brahmananda
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Deenabandhu Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdInabandhvaShTakam

{|| shrIdInabandhvaShTakam ||}
yasmAdidaM jagadudeti chaturmukhAdyaM yasminnavasthitamasheShamasheShamUle |
yatropayAti vilayaM cha samastamante dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 1||

chakraM sahasrakarachAru karAravinde gurvI gadA daravarashcha vibhAti yasya |
pakShIndrapRRiShThapariropitapAdapadmo dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 2||

yenoddhRRitA vasumatI salile nimagnA nagnA cha pANDavavadhUH sthagitA dukUlaiH |
sammochito jalacharasya mukhAdgajendro dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 3||

yasyArdradRRiShTivashatastu surAH samRRiddhim kopekShaNena danujA vilayaM vrajanti |
bhItAshcharanti cha yato.arkayamAnilAdyAH dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 4||

gAyanti sAmakushalA yamajaM makheShu dhyAyanti dhIramatayo yatayo vivikte |
pashyanti yogipuruShAH puruShaM sharIre dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 5||

AkArarUpaguNayogavivarjito.api bhaktAnukampananimittagRRihItamUrtiH |
yaH sarvago.api kRRitasheShasharIrashayyo dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 6||

yasyA~Nghripa~NkajamanidramunIndravRRindai- rArAdhyate bhavadavAnaladAhashAntyai |
sarvAparAdhamavichintya mamAkhilAtmA dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 7||

yannAmakIrtanaparaH shvapacho.api nUnaM hitvAkhilaM kalimalaM bhuvanaM punAti |
dagdhvA mamAghamakhilaM karuNekShaNena dRRiggocharo bhavatu me.adya sa dInabandhuH || 8||

dInabandhvaShTakaM puNyaM brahmAnandena bhAShitam |
yaH paThet prayato nityaM tasya viShNuH prasIdati || 9||

iti shrIparamahaMsasvAmibrahmAnandavirachitaM shrIdInabandhvaShTakaM sampUrNam||