Devi Kavachamदेवीकवचम् దేవీకవచమ్ தேவீகவசம் ದೇವೀಕವಚಮ್ દેવીકવચમ્ দেবীকবচম্ ଦେଵୀକଵଚମ୍ ദേവീകവചമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Durga > Devi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Vedic Pandits - Devi Kavacham ( Mantrapushpam )
2gaana.com/.... S.Prakash Kaushik - Devi Kavacham ( Dusshera 2012 - Divine Chants On Durga )
3gaana.com/.... Bhanumathi Narasimhan - Devi Kavacham ( Cosmic Resonance Shakti - The Art Of Living )
4www.youtube.com/.... Pandit Amarnath Bhattacharjee - Devi Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Vedic Pandits Mantrapushpam Devi Kavacham 12 ₹
2itunes.apple.com/.... S.Prakash Kaushik Prayers To Shakti Devi Kavacham 120 ₹
3itunes.apple.com/.... Bhanumathi Narasimhan Cosmic Resonance Shakti - The Art Of Living Devi Kavacham 150 ₹

Sample text lyrics in English:

devIkavacham

{|| devIkavacham ||}
|| atha devyAH kavacham ||
OM asya shrI chaNDIkavachasya ||

brahmA RRiShiH | anuShTup ChandaH | chAmuNDA devatA |
a~NganyAsoktamAtaro bIjam | digbandha devatAstattvam |
shrIjagadambAprItyarthe saptashatI pAThA~Ngatvena jape viniyogaH ||

|| OM namashchaNDikAyai ||
mArkaNDeya uvAcha |
OM yadguhyaM paramaM loke sarvarakShAkaraM nRRiNAm |
yanna kasyachidAkhyAtaM tanme brUhi pitAmaha || 1||

brahmovAcha |
asti guhyatamaM vipra sarvabhUtopakArakam |
devyAstu kavachaM puNyaM tachChRRiNuShva mahAmune || 2||

prathamaM shailaputrI cha dvitIyaM brahmachAriNI |
tRRitIyaM chandraghaNTeti kUShmANDeti chaturthakam || 3||

pa~nchamaM skandamAteti ShaShThaM kAtyAyanIti cha |
saptamaM kAlarAtrIti mahAgaurIti chAShTamam || 4||

navamaM siddhidAtrI cha navadurgAH prakIrtitAH |
uktAnyetAni nAmAni brahmaNaiva mahAtmanA || 5||

agninA dahyamAnastu shatrumadhye gato raNe |
viShame durgame chaiva bhayArttAH sharaNaM gatAH || 6||