Devi Kshamapana Stotramदेवीक्षमापणस्तोत्रम् దేవీక్షమాపణస్తోత్రమ్ தேவீக்ஷமாபணஸ்தோத்ரம் ದೇವೀಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ દેવીક્ષમાપણસ્તોત્રમ્ দেবীক্ষমাপণস্তোত্রম্ ଦେଵୀକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദേവീക്ഷമാപണസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Durga > Devi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Various Artists - Aparadha Kshama Stotram ( Vedic Chants )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devIkShamApaNastotram

{|| devIkShamApaNastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
aparAdhasahasrANi kriyante.aharnishaM mayA |
dAso.ayamiti mAM mattvA kShamasva parameshvari || 1||

AvAhanaM na jAnAmi na jAnAmi visarjanam |
pUjAM chaiva na jAnAmi kShamyatAM parameshvari || 2||

mantrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM sureshvari |
yatpUjitaM mayA devi paripUrNaM tadastu me || 3||

aparAdhashataM kRRitvA jagadambeti chochcharet |
yAM gatiM samavAnpoti na tAM brahmAdayaH surAH || 4||

sAparAdho.asmi sharaNaM prAptastvAM jagadambike |
idAnImanukampyo.ahaM yathechChasi tathA kuru || 5||

aj~nAnAdvismRRiterbhrAntyA yannyUnamadhikaM kRRitam |
tatsarvaM kShamyatAM devi prasIda parameshvari || 6||

kAmeshvari jaganmAtaH sachchidAnandavigrahe |
gRRihANArchAmimAM prItyA prasIda parameshvari || 7||

gRRihyAtiguhyagoptrI tvaM gRRihANAsmatkRRitaM japam |
siddhirbhavatu me devi tvaprasAdAtsureshvari || 8||

|| iti devIkShamApaNastotraM sampUrNam ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com