Devi Mahatmya Stotramदेवीमाहात्म्यस्तोत्रम् దేవీమాహాత్మ్యస్తోత్రమ్ தேவீமாஹாத்ம்யஸ்தோத்ரம் ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ દેવીમાહાત્મ્યસ્તોત્રમ્ দেবীমাহাত্ম্যস্তোত্রম্ ଦେଵୀମାହାତ୍ମ୍ଯସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദേവീമാഹാത്മ്യസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Durga > Devi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Mahatmya Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devImAhAtmyastotram

{|| devImAhAtmyastotram ||}
lakShmIshe yoganidrAM prabhajati bhujagAdhIshatalpe sadarpau
utpannau dAnavau tachChravaNamalamayA~Ngau madhuM kaiTabhaM cha |
dRRiShTvA bhItasya dhAtuH stutibhirabhinutAM Ashu tau nAshayantIM
durgAM devIM prapadye sharaNamahamasheShApadunmUlanAya || 1||

yuddhe nirjitya daityastribhuvanamakhilaM yastadIyeShu dhiShNye-
ShvAsthAya svAn vidheyAn svayamagamadasau shakratAM vikrameNa |
taM sAmAtyAptamitraM mahiShamapi nihatyAsya mUrdhAdhirUDhAM durgAM || 2||

vishvotpatti-praNAsha-sthiti-vihRRiti-pare devi ghorAmarAri-
trAsAt trAtaM kulaM naH punarapi cha mahAsa~NkaTeShvIdRRisheShu|
AvirbhUyAH purastAditi charaNa-namat-sarva-gIrvANa-vargAM durgAM || 3||

hantuM shumbhaM nishumbhaM tridasha-gaNa-nutAM hemaDolAM himAdrau
ArUDhAM vyUDhadarpAn yudhi nihatavatIM dhUmradRRik-chaNDa-muNDAn |
chAmuNDAkhyAM dadhAnAM upashamita-mahA-raktabIjopasargAM durgAM || 4||

brahmesha-skanda-nArAyaNa-kiTi-narasiMhendra-shaktIH svabhRRityAH
kRRitvA hatvA nishumbhaM jita-vibudha-gaNaM trAsitAsheShalokam |
ekIbhUyAtha shumbhaM raNashirasi nihatyAsthitAM AttakhaDgAM durgAM || 5||

utpannA nandajeti svayamavanitale shumbhamanyaM nishumbhaM
bhrAmaryAkhyAruNAkhyaM punarapi jananI durgamAkhyaM nihantum |
bhImA shAkambharIti truTita-ripubhaTAM raktadanteti jAtAM durgAM || 6||

traiguNyAnAM guNAnAM anusaraNa-kalA-keli-nAnAvatAraiH