Devi Sahasranama Stotramदेवीसहस्रनामस्तोत्रम् ( कूर्मपुराणान्तर्गतम् ) దేవీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ( కూర్మపురాణాన్తర్గతమ్ ) தேவீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ( கூர்மபுராணாந்தர்கதம் ) ದೇವೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಕೂರ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ) દેવીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ( કૂર્મપુરાણાન્તર્ગતમ્ ) দেবীসহস্রনামস্তোত্রম্ ( কূর্মপুরাণান্তর্গতম্ ) ଦେଵୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( କୂର୍ମପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ) ദേവീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ( കൂര്മപുരാണാന്തര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Devi
Source : Kurma Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdevIsahasranAmastotram kUrmapurANAntargatam

{|| shrIdevIsahasranAmastotram kUrmapurANAntargatam ||}
RRiShayaH UchuH --
kaiShA bhagavatI devI shaMkarArdhasharIriNI |
shivA satI haimavatI yathAvadbrUhi pRRichChatAm || 1||

teShAM tadvachanaM shrutvA munInAM puruShottamaH |
pratyuvAcha mahAyogI dhyAtvA svaM paramaM padam || 2||

shrIkUrma uvAcha --
purA pitAmahenoktaM merupRRiShThe sushobhanam |
rahasyametad vij~nAnaM gopanIyaM visheShataH || 3||

sAMkhyAnAM paramaM sAMkhyaM brahmavij~nAnamuttamam |
saMsArArNavamagnAnAM jantUnAmekamochanam || 4||

yA sA mAheshvarI shaktirj~nAnarUpA.atilAlasA |
vyomasaMj~nA parA kAShThA seyaM haimavatI matA || 5||

shivA sarvagatA.anantA guNAtItA suniShkalA |
ekAnekavibhAgasthA j~nAnarUpA.atilAlasA || 6||

ananyA niShkale tattve saMsthitA tasya tejasA |
svAbhAvikI cha tanmUlA prabhA bhAnorivAmalA || 7||

ekA mAheshvarI shaktiranekopAdhiyogataH |
parAvareNa rUpeNa krIDate tasya sannidhau || 8||

seyaM karoti sakalaM tasyAH kAryamidaM jagat |
na kAryaM nApi karaNamIshvarasyeti sUrayaH || 9||