Devi Stavamदेवीस्तवम् దేవీస్తవమ్ தேவீஸ்தவம் ದೇವೀಸ್ತವಮ್ દેવીસ્તવમ્ দেবীস্তবম্ ଦେଵୀସ୍ତଵମ୍ ദേവീസ്തവമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Devi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Stavam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Stavam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devIstavam

{|| devIstavam ||}
harivaMshe anubandham- adhyAya-8
vaishampAyana uvAcha
AryA kAtyAyanI devI kaushikI brahmachAriNI |
jananI siddhasenasya durgA vIrA mahAtapAH || 1||

jayA cha vijayA chaiva puShTishcha tvaM kShamA dayA |
jyeShThA yamasya bhaginI nIlakausheyavAsinI || 2||

bahurUpA virUpA cha anekavidharUpiNI |
virUpAkShI vishAlAkShI bhaktAnAM parirakShaNI || 3||

parvatAgreShu ghoreShu nadIShu cha guhAsu cha |
vAsastava mahAdevi vaneShUpavaneShu cha || 4||

shabarairbarbaraishchaiva pulindaishcha supUjitA |
mayUrapakShadhvajinI lokAn krAmasi sarvashaH || 5||

kukkuTaishchAgalairmeShaiH siMhairvyAghraiH samAkulA |
ghaNTAninAdabahulA vishrutA vindhyavAsinI || 6||

trishUlapaTTisadharA sUryachandrapatAkinI |
navamI kRRiShNapakShasya shuklasyaikAdashI priyA || 7 ||

bhaginI vAsudevasya rajanI kalahapriyA |
AvAsaH sarvabhUtAnAM niShThA cha paramA gatiH || 8 ||

nandagopasutA chaiva devAnAM vijayAvahA |
chIravAsAH suvAsAshcha raudrI sandhyA tvameva cha || 9||