Dhanada Kavachamधनदा कवचम् ధనదా కవచమ్ தநதா கவசம் ಧನದಾ ಕವಚಮ್ ધનદા કવચમ્ ধনদা কবচম্ ଧନଦା କଵଚମ୍ ധനദാ കവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dhanada Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dhanada Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dhanadAkavacham

{|| dhanadAkavacham ||}
devyuvAcha
dhanadA yA mahAvidyA kathitA na prakAshitA |
idAnIM shrotumichChAmi kavachaM pUrvasUchitam ||

shiva uvAcha
shRRiNu devi pravakShyAmi kavachaM maMtravagraham |
sArAtsArataraM devi kavachaM manmukhoditam ||

dhanadA kavachasyAsya kubera RRiShirIritaH |
paMktishChando devatA cha dhanadA siddhidA sadA ||

dharmArthakAmamokSheShu viniyogaH prakIrtitaH |
dhaM bIjaM me shiraH pAtu hrIM bIjaM me lalATakam ||

shrI bIjaM me mukha pAtu rakAraM hRRidi me.avatu |
tikAraM pAtu jaTharaM prikAraM pRRiShThato.avatu |
yekAraM jaMghayoryugme svAkAraM pAdayoryuge |
shIrShAdipAdaparyantaM hAkAraM sarvato.avatu ||

ityetatkathitaM kAnte kavachaM sarvasiddhidam |
gurubhyarchya vidhivat kavachaM prapaThedyadi ||

shatavarShaM sahasrANAM sahasrANAM pUjAyAH phalamApnuyAt |
gurupUjAM vinA devi nahi siddhiH prajAyate ||

gurupUjAtparo bhUtvA kavachaM prapaThettataH |
sarvasiddhiyuto bhUtvA vichared bhairavo yathA ||