Durga Aparadha Kshamapana Stotramदुर्गा अपराधक्षमापणस्तोत्रम् దుర్గా అపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ துர்கா அபராதக்ஷமாபணஸ்தோத்ரம் ದುರ್ಗಾ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ દુર્ગા અપરાધક્ષમાપણસ્તોત્રમ્ দুর্গা অপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ଦୁର୍ଗା ଅପରାଧକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദുര്ഗാ അപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Durga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Aparadha Kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

aparAdhakShamApaNastotram

{|| aparAdhakShamApaNastotram ||}
OM aparAdhashataM kRRitvA jagadambeti chochcharet |
yAM gatiM samavApnoti na tAM brahmAdayaH surAH || 1||

sAparAdho.asmi sharaNaM prAptastvAM jagadambike |
idAnImanukampyo.ahaM yathechChasi tathA kuru || 2||

aj~nAnAdvismRRiterbhrontyA yannyUnamadhikaM kRRitam |
tatsarvaM kShamyatAM devi prasIda parameshvari || 3||

kAmeshvari jaganmAtaH sachchidAnandavigrahe |
gRRihANArchAmimAM prItyA prasIda parameshvari || 4||

sarvarUpamayI devI sarvaM devImayaM jagat |
ato.ahaM vishvarUpAM tvAM namAmi parameshvarIm || 5||

yadakSharaM paribhraShTaM mAtrAhIna~ncha yadbhavet |
pUrNaM bhavatu tat sarvaM tvatprasAdAnmaheshvari || 6||

yadatra pAThe jagadambike mayA
visargabindvakSharahInamIritam |
tadastu sampUrNatamaM prasAdataH
sa~Nkalpasiddhishva sadaiva jAyatAm || 7||

yanmAtrAbindubindudvitayapadapadadvandvavarNAdihInaM
bhaktyAbhaktyAnupUrvaM prasabhakRRitivashAt vyakttamavyakttamamba |
mohAdaj~nAnato vA paThitamapaThitaM sAmprataM te stave.asmin
tat sarvaM sA~NgamAstAM bhagavati varade tvatprasAdAt prasIda || 8||