Dwadasarya Surya Stutiद्वादशार्या सूर्यस्तुती ( साम्बकृत ) ద్వాదశార్యా సూర్యస్తుతీ ( సామ్బకృత ) த்வாதஶார்யா ஸூர்யஸ்துதீ ( ஸாம்பகத ) ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಸ್ತುತೀ ( ಸಾಮ್ಬಕೃತ ) દ્વાદશાર્યા સૂર્યસ્તુતી ( સામ્બકૃત ) দ্বাদশার্যা সূর্যস্তুতী ( সাম্বকৃত ) ଦ୍ଵାଦଶାର୍ଯା ସୂର୍ଯସ୍ତୁତୀ ( ସାମ୍ବକୃତ ) ദ്വാദശാര്യാ സൂര്യസ്തുതീ ( സാമ്ബകൃത )

Stotram Info:

Author : Samba
Deity : Surya
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dwadasarya Surya Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sUryastutI dvAdashAryA sAmbakRRita

{|| sUryastutI dvAdashAryA sAmbakRRita ||}
atha shrIsAmbakRRitadvAdashAryAsUryastutiH |
udyannadyavivasvAnArohannuttarAM divaM devaH |
hRRidrogaM mama sUryo harimANaM chAshu nAshayatu || 1||

nimiShArdhenaikena dve cha shate dve sahasre dve |
kramamANa yojanAnAM namo.astute nalinanAthAya || 2||

karmaj~nAnakhadashakaM manashcha jIva iti vishvasargAya |
dvAdashadhA yo vicharati sa dvAdashamUrtirastu modAya || 3||

tvaM hi yajURRiksAmaH tvamAgamastvaM vaShaTkAraH |
tvaM vishvaM tvaM haMsaH tvaM bhAno paramahaMsashcha || 4||

shivarUpAt j~nAnamahaM tvatto muktiM janArdanAkArAt |
shikhirUpAdaishvaryaM tvattashchArogyamichChAmi || 5||

tvachi doShA dRRishi doShAH hRRidi doShA ye.akhilendriyajadoShAH |
tAn pUShA hatadoShaH ki~nchid roShAgninA dahatu || 6||

dharmArthakAmamokShapratirodhAnugratApavegakarAn |
bandIkRRitendriyagaNAn gadAn vikhaNDayatu chaNDAMshuH || 7||

yena vinedaM timiraM jagadetya grasati charamacharamakhilam |
dhRRitabodhaM taM nalinIbhartAraM hartAramApadAmIDe || 8||

yasya sahasrAbhIshorabhIshu lesho himAMshubimbagataH |
bhAsayati naktamakhilaM bhedayatu vipadgaNAnaruNaH || 9||

timiramiva netratimiraM paTalamivAsheSharogapaTalaM naH |