Ekadasa Mukha Hanumath Kavachamएकादशमुख हनुमत्कवचम् ఏకాదశముఖ హనుమత్కవచమ్ ஏகாதஶமுக ஹநுமத்கவசம் ಏಕಾದಶಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ એકાદશમુખ હનુમત્કવચમ્ একাদশমুখ হনুমত্কবচম্ ଏକାଦଶମୁଖ ହନୁମତ୍କଵଚମ୍ ഏകാദശമുഖ ഹനുമത്കവചമ്

Stotram Info:

Author : Agastya Rishi
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/hanuman/eka…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shri EkadashaMukha Hanumat Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ekAdashamukhahanumatkavacham

{|| ekAdashamukhahanumatkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
lopAmudrA uvAcha |
kumbhodbhava dayAsindho shrutaM hanumataH param |
yantramantrAdikaM sarvaM tvanmukhodIritaM mayA || 1||

dayAM kuru mayi prANanAtha veditumutsahe |
kavachaM vAyuputrasya ekAdashamukhAtmanaH || 2||

ityevaM vachanaM shrutvA priyAyAH prashrayAnvitam |
vaktuM prachakrame tatra lopAmudrAM prati prabhuH || 3||

agastya uvAcha |
namaskRRitvA rAmadUtAM hanumantaM mahAmatim |
brahmaproktaM tu kavachaM shRRiNu sundari sAdaram || 4||

sanandanAya sumahachchaturAnanabhAShitam |
kavachaM kAmadaM divyaM rakShaHkulanibarhaNam || 5||

sarvasampatpradaM puNyaM martyAnAM madhurasvare |
OM asya shrIkavachasyaikAdashavaktrasya dhImataH || 6||

hanumatstutimantrasya sanandana RRiShiH smRRitaH |
prasannAtmA hanUmAMshcha devatA parikIrtitA || 7||

Chando.anuShTup samAkhyAtaM bIjaM vAyusutastathA |
mukhyaH prANaH shaktiriti viniyogaH prakIrtitaH || 8||

sarvakAmArthasiddhyarthaM japa evamudIrayet |