Ekakshara Ganapathi kavachamएकाक्षर गणपति कवचम् ఏకాక్షర గణపతి కవచమ్ ஏகாக்ஷர கணபதி கவசம் ಏಕಾಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ ಕವಚಮ್ એકાક્ષર ગણપતિ કવચમ્ একাক্ষর গণপতি কবচম্ ଏକାକ୍ଷର ଗଣପତି କଵଚମ୍ ഏകാക്ഷര ഗണപതി കവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Ganesh
Source : Rudrayamala
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekakshara Ganapathi kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ekAkSharagaNapatikavacham

{|| ekAkSharagaNapatikavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
namastasmai gaNeshAya sarvavighnavinAshine |
kAryArambheShu sarveShu pUjito yaH surairapi || 1||

pArvatyuvAcha |
bhagavan devadevesha lokAnugrahakArakaH |
idAnI shrotRRimichChAmi kavachaM yatprakAshitam || 2||

ekAkSharasya mantrasya tvayA prItena chetasA |
vadaitadvidhivaddeva yadi te vallabhAsmyaham || 3||

Ishvara uvAcha |
shrRRiNu devi pravakShyAmi nAkhyeyamapi te dhruvam |
ekAkSharasya mantrasya kavachaM sarvakAmadam || 4||

yasya smaraNamAtreNa na vighnAH prabhavanti hi |
trikAlamekakAlaM vA ye paThanti sadA narAH || 5||

teShAM kvApi bhayaM nAsti sa~NgrAme sa~NkaTe girau |
bhUtavetAlarakShobhirgrahaishchApi na bAdhyate || 6||

idaM kavachamaj~nAtvA yo japed gaNanAyakam |
na cha siddhimApnoti mUDho varShashatairapi || 7||

aghoro me yathA mantro mantrANAmuttamottamaH |
tathedaM kavachaM devi durlabhaM bhuvi mAnavaiH || 8||

gopanIyaM prayatnena nAjyeyaM yasya kasyachit |