Ganesha Bahya Pujaगणेश बाह्यपूजा గణేశ బాహ్యపూజా கணேஶ பாஹ்யபூஜா ಗಣೇಶ ಬಾಹ್ಯಪೂಜಾ ગણેશ બાહ્યપૂજા গণেশ বাহ্যপূজা ଗଣେଶ ବାହ୍ଯପୂଜା ഗണേശ ബാഹ്യപൂജാ

Stotram Info:

Author : Garga Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Manasa Puja

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Bahya Puja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Bahya Puja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/ganesha/gan…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1play.raaga.com/.... TS.Aswini Sastry & TS.Rohini Sastry - Ganesha Vaahya Manasa Pooja

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Aswini Sastry & TS.Rohini Sastry Gajananam Ganesha Vaahya Manasa Pooja - ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshabAhyapUjA

{|| shrIgaNeshabAhyapUjA ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

aila uvAcha ||

bAhyapUjAM vada vibho! gRRitsamadaprakIrtitAm |
yena mArgeNa vighneshaM bhajiShyasi nirantaram || 1||

gArgya uvAcha ||

Adau cha mAnasIM pUjAM kRRitvA gRRitsamado muniH |
bAhyAM chakAra vidhivattAM shrRRiNuShva sukhapradAm || 2||

hRRidi dhyAttvA gaNeshAnaM parivArAdisaMyutam |
nAsikArandhramArgeNa taM bAhyAMga chakAra ha || 3||

Adau vaidikamantraM sa gaNAnAM tveti sampaThan |
pashchAchChloka samuchchArya pUjayAmAsa vighnapam || 4||

gRRitsamada uvAcha ||

chaturbAhuM trinetraM cha gajAsyaM rakta varNakam |
pAshAMkushAdi-saMyuktaM mAyAyukta prachintayet || 5||

AgachCha brahmaNAM nAtha surA-.asura-varArchita |
siddhi-buddhyAdi-saMyukta! bhaktigrahaNalAlasa!|| 6||

kRRitArtho.ahaM kRRitArtho.ahaM tavAgamanataH prabho |
vighneshA.anugRRihIto.ahaM saphalo me bhavo.abhavat || 7||

ratnasiMhAsanaM svAmin gRRihANa gaNanAyaka |
tatropavishya vighnesha rakSha bhaktAn visheShataH || 8||