Ganesha Manasa Pujaगणेश मानस पूजा గణేశ మానస పూజా கணேஶ மாநஸ பூஜா ಗಣೇಶ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ગણેશ માનસ પૂજા গণেশ মানস পূজা ଗଣେଶ ମାନସ ପୂଜା ഗണേശ മാനസ പൂജാ

Stotram Info:

Author : Gritsamada Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Manasa Puja

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Manasa Puja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Manasa Puja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/ganesha/gan…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshamAnasapUjA

{|| shrIgaNeshamAnasapUjA ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

gRRitsamada uvAcha ||

vighneshavIryANi vichitrakANi baMdIjanairmAgadhakaiH smRRitAni |
shrutvA samuttiShTha gajAnana tvaM brAhme jaganmaMgalakaM kuruShva || 1||

evaM mayA prArthito vighnarAjashchittena chotthAya bahirgaNeshaH |
taM nirgataM vIkShya namanti devAH shaMbhvAdayo yogimukhAstathA.aham || 2||

shauchAdikaM te parikalpayAmi heramba vai dantavishuddhimevam |
vastreNa samprokShya mukhAravindaM devaM sabhAyAM viniveshayAmi || 3||

dvijAdisarverabhivanditaM cha shukAdibhirmoda-sumodakAdyaiH |
saMbhAShya chAlokya samutthitaM taM sumaNDapaM kalpya niveshayAmi || 4||

ratnaiH sudIptaiH pratibimbitaM taM pashyAmi chittena vinAyakaM cha |
tatrAsanaM ratnasuvarNayuktaM saMkalpya devaM viniveshayAmi || 5||

siddhyA cha buddhyA saha vighnarAja! pAdyaM kuru premabhareNa sarvaiH |
suvAsitaM nIramatho gRRihANa chittena dattaM cha sukhoShNabhAvam || 6||

tataH suvastreNa gaNeshamAdau samprokShya dUrvAdibhirarchayAmi |
chittena bhAvapriya dInabandho mano vilInaM kuru te padAbje || 7||

karpUrakailAdi-suvAsitaM tu sukalpitaM toyamatho gRRihANa |
Achamya tenaiva gajAnana! tvaM kRRipAkaTAkSheNa vilokayAshu || 8||

pravAla-muktAphala-hArakAdyaiH susaMskRRitaM hyantarabhAvakena |
anarghyamarghyaM saphalaM kuruShva mayA pradattaM gaNarAja DhuNDhe || 9||