Ganesha Stotramगणेश स्तोत्रम् గణేశ స్తోత్రమ్ கணேஶ ஸ்தோத்ரம் ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગણેશ સ્તોત્રમ્ গণেশ স্তোত্রম্ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗണേശ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastotram

{|| shrIgaNeshastotram ||}
OMkAramAdyaM pravadanti santo vAchaH shrutinAmapi ye gRRiNanti |
gajAnanaM devagaNAnatAMghriM bhaje.ahamarddhendukRRitAvataMsam || 1||

pAdAravindArchanatatparANAM saMsAradAvAnalabha~NgadakSham |
nirantaraM nirgatadAnatoyaistaM naumi vighneshvaramambujAbham || 2||

kRRitA~NgarAgaM navakuMkumena, mattAlimAlAM madapa~NkalagnAm |
nivArayantaM nijakarNatAlaiH, ko vismaret putramana~NgashatroH || 3||

shambhorjaTAjUTanivAsiga~NgAjalaM samAnIya karAmbujena |
lIlAbhirArAchChivamarchayantaM, gajAnanaM bhaktiyutA bhajanti || 4||

kumArabhuktau punarAtmahetoH, payodharau parvatarAjaputryAH |
prakShAlayantaM karashIkareNa, maugdhyena taM nAgamukhaM bhajAmi || 5||

tvayA samuddhRRitya gajAsyahastaM, shIkarAH puShkararandhramuktAH |
vyomA~Ngane te vicharanti tArAH, kAlAtmanA mauktikatulyabhAsaH || 6||

krIDArate vArinidhau gajAsye, velAmatikrAmati vAripUre |
kalpAvasAnaM parichintya devAH, kailAsanAthaM shrutibhiH stuvanti || 7||

nAgAnane nAgakRRitottarIye, krIDArate devakumArasa~NghaiH |
tvayi kShaNaM kAlagatiM vihAya, tau prApatuH kandukatAminendu || 8||

madollasatpa~nchamukhairajasramadhyApayantaM sakalAgamArthAn |
devAn RRiShIn bhaktajanaikamitraM, herambamarkAruNamAshrayAmi || 9||

pAdAmbujAbhyAmatikomalAbhyAM, kRRitArthayantaM kRRipayA dharitrIm |
akAraNaM kAraNamAptavAchAM, tannAgavaktraM na jahAti chetaH || 10||