Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa )गङ्गाष्टकम् 3 ( कालिदासकृतम् ) గఙ్గాష్టకమ్ 3 ( కాలిదాసకృతమ్ ) கங்காஷ்டகம் 3 ( காலிதாஸகதம் ) ಗಙ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ 3 ( ಕಾಲಿದಾಸಕೃತಮ್ ) ગઙ્ગાષ્ટકમ્ 3 ( કાલિદાસકૃતમ્ ) গঙ্গাষ্টকম্ 3 ( কালিদাসকৃতম্ ) ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ 3 ( କାଲିଦାସକୃତମ୍ ) ഗങ്ഗാഷ്ടകമ് 3 ( കാലിദാസകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Kalidasa
Deity : Rivers > Ganga
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 3 ( By Kalidasa ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ga~NgAShTakaM kAlidAsakRRitam

{|| ga~NgAShTakaM kAlidAsakRRitam ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

namaste.astu ga~Nge tvada~Ngaprasa~NgAdbhujaM gAstura~NgAH kura~NgAH plava~NgAH |
ana~NgArira~NgAH sasa~NgAH shivA~NgA bhuja~NgAdhipA~NgIkRRitA~NgA bhavanti || 1||

namo jahnukanye na manye tvadanyairnisargenduchihnAdibhirlokabhartuH |
ato.ahaM nato.ahaM sato gauratoye vasiShThAdibhirgIyamAnAbhidheye || 2||

tvadAmajjanAtsajjano durjano vA vimAnaiH samAnaH samAnairhi mAnaiH |
samAyAti tasminpurArAtiloke puradvArasaMruddhadikpAlaloke || 3||

svarAvAsadambholidambhopi rambhAparIrambhasambhAvanAdhIrachetAH |
samAkA~NkShate tvattaTe vRRikShavATIkuTIre vasannetumAyurdinAni || 4||

trilokasya bharturjaTAjUTabandhAtsvasImAntabhAge manAkpraskhalantaH |
bhavAnyA ruShA proDhasApantabhAvAtkareNAhatAstavattara~NgA jayanti || 5||

jalonmajjadairAvatoddAnakumbhasphuratpraskhalatsAndrasindUrarAge |
kkachitpadminIreNubha~Nge prasa~Nge manaH khelatAM jahnukanyAtara~Nge || 6||

bhavattIravAnIravAtotthadhUlIlavasparshatastatkShaNaM kShINapApaH |
jano.ayaM jagatpAvane tvatprasAdAtpade pauruhUte.api dhatte.avahelAm || 7||

trisandhyAnamallekhakoTIranAnAvidhAnekaratnAMshubimbaprabhAbhiH |
sphuratpAdapIThe haThenAShTamUrterjaTAajUTavAse natAH smaH padaM te || 8||

idaM yaH paThedaShTakaM jahnuputryAsrikAlaM kRRitaM kAlidAsena ramyam |
samAyAsyatIndrAdibhirgIyamAnaM padaM kaishavaM shaishavaM no labhetsaH || 9||

iti shrIkAlidAsakRRitaM ga~NgAShTakastotraM sampUrNam ||