Ganga Lahariगंगालहरी గంగాలహరీ கஂகாலஹரீ ಗಂಗಾಲಹರೀ ગંગાલહરી গংগালহরী ଗଂଗାଲହରୀ ഗംഗാലഹരീ

Stotram Info:

Author : Jagannath Pandit Raj
Deity : Rivers > Ganga
Source : Single
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gaMgAlaharI

{|| gaMgAlaharI ||}
samRRiddhaM saubhAgyaM sakalavasudhAyAH kimapi tan
mahaishvaryaM lIlAjanitajagataH khaNDaparashoH |
shrutInAM sarvasvaM sukRRitamatha mUrtaM sumanasAM
sudhAsodaryaM te salilamashivaM naH shamayatu || 1||

daridrANAM dainyaM duritamatha durvAsanahRRidAM
drutaM dUrIkurvan sakRRidapi gato dRRiShTisaraNim |
api drAgAvidyAdrumadalanadIkShAgururiha
pravAhaste vArAM shriyamayamapArAM dishatu naH || 2||

uda~nchanmArtaNDasphuTakapaTaherambajananI-
kaTAkShavyAkShepakShaNajanitasaMkShobhanivahAH |
bhavantu tva~Nganto harashirasi ga~NgAtanubhuva-
stara~NgAH prottu~NgA duritabhayabha~NgAya bhavatAm || 3||

tavAlambAdamba sphuradalaghugarveNa sahasA
mayA sarve.avaj~nAsaraNimatha nItAH suragaNAH |
idAnImaudAsyaM bhajasi yadi bhAgIrathi tadA
nirAdhAro hA rodimi kathaya keShAmiha puraH || 4||

smRRitiM yAtA puMsAmakRRitasukRRitAnAmapi cha yA
haratyantastandrAM timiramiva chandrAMshusaraNiH |
iyaM sA te mUrtiH sakalasurasaMsevyasalilA
mamAntaHsantApaM trividhamapi pApaM cha haratAm || 5||