Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam )गायत्रीहृदयम् 1 ( श्रीमद्देवीभागवते महापुराणे ) గాయత్రీహృదయమ్ 1 ( శ్రీమద్దేవీభాగవతే మహాపురాణే ) காயத்ரீஹதயம் 1 ( ஶ்ரீமத்தேவீபாகவதே மஹாபுராணே ) ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಮ್ 1 ( ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ) ગાયત્રીહૃદયમ્ 1 ( શ્રીમદ્દેવીભાગવતે મહાપુરાણે ) গাযত্রীহৃদযম্ 1 ( শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে ) ଗାଯତ୍ରୀହୃଦଯମ୍ 1 ( ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେଵୀଭାଗଵତେ ମହାପୁରାଣେ ) ഗായത്രീഹൃദയമ് 1 ( ശ്രീമദ്ദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : Narayana
Deity : Shakti > Gayatri
Source : Devi Bhagavatam
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Devki Pandit - Shri Gayatri Hridayam ( Prarthana - Shri Gayatri (Vol 1 & 2) )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Devki Pandit rarthana - Shri Gayatri, Vol. 2 Shri Gayatri Hridayam 12 ₹

Sample text lyrics in English:

gAyatrIhRRidayam

{|| gAyatrIhRRidayam ||}
|| atha shrImaddevIbhAgavate mahApurANe gAyatrIhRRidayam ||
nArada uvAcha |
bhagavandevadevesha bhUtabhavya jagatprabho |
kavachaM cha shRRitaM divyaM gAyatrImantravigraham || 1||

adhunA shrotumichChAmi gAyatrIhRRidayaM param |
yaddhAraNAdbhavetpuNyaM gAyatrIjapato.akhilam || 2||

shrInArAyaNa uvAcha |
devyAshcha hRRidayaM proktaM nAradAtharvaNe sphuTam |
tadevAhaM pravakShyAmi rahasyAtirahasyakam || 3||

virADrUpAM mahAdevIM gAyatrIM vedamAtaram |
dhyAtvA tasyAstvathA~NgeShu dhyAyedetAshcha devatAH || 4||

piNDabrahmaNdayoraikyAdbhAvayetsvatanau tathA |
devIrUpe nije dehe tanmayatvAya sAdhakaH || 5||

nAdevo.abhyarchayeddevamiti vedavido viduH |
tato.abhedAya kAye sve bhAvayeddevatA imAH || 6||

atha tatsampravakShyAmi tanmayatvamayo bhavet |
gAyatrIhRRidayasyAsyApyahameva RRiShiH smRRitaH || 7||

gAyatrIChanda uddiShTaM devatA parameshvarI |
pUrvoktena prakAreNa kuryAda~NgAni ShaT kramAt |
Asane vijane deshe dhyAyedekAgramAnasaH || 8||