Gayatri Hrudayam 3गायत्रीहृदयम् 3 గాయత్రీహృదయమ్ 3 காயத்ரீஹதயம் 3 ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಮ್ 3 ગાયત્રીહૃદયમ્ 3 গাযত্রীহৃদযম্ 3 ଗାଯତ୍ରୀହୃଦଯମ୍ 3 ഗായത്രീഹൃദയമ് 3

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Hrudayam 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gAyatrIhRRidayam

{|| gAyatrIhRRidayam ||}
OM namaskRRitya bhagavAn yAj~navalkyaH svayambhuvaM paripRRichChati |
tvaM no brUhi brahman gAyatryutpattiM-turIyAM shrotumichChAmi |
brahmaj~nAnotpattiM prakRRitiM paripRRichChAmi || 1||

shrI bhagavAnuvAcha |
praNavena vyAhRRitayaH pravartante tamasastu paraM jyotiH |
kaH puruShaH ? svayambhUrviShNuriti |
atha tAH svA~NgulyA mathnAti | mathyamAnAt pheno bhavati |
phenAd budbudo bhavati| budbudAdaNDaM bhavati | aNDAt AtmA bhavati |
Atmana AkAsho bhavati | AkAshAdvAyurbhavati | vAyorgnirbhavati |
agnero~NkAro bhavati | o~NkArAd vyAhRRitirbhavati |
vyAhRRityA gAyatrI bhavati | gAyatryAH sAvitrI bhavati |
sAvitryAH sarasvatI bhavati | sarasvatyA vedAH bhavanti |
vedebhyo brahmA bhavati | brahmaNo lokA bhavanti | tasmAllokAH pravartante |
chatvAro vedAH sA~NgAH sopaniShadaH setihAsAstesarve gAyatryAH pravartante |
yathAgnirdevAnAM, brAhmaNo manuShyANAM, meruH shikhariNAM, ga~NgA nadInAM,
vasanta RRitUNAM, brahmA prajApatInAM, evamasau mukhyaH |
gAyatryA gAyatrIChando bhavati || 2||

kiM bhUH ? kiM bhuvaH ? kiM svaH ? kiM mahaH ? kiM janaH ?
kiM tapaH ? kiM satyam ? kiM tat ? kiM savituH ?
kiM vareNyam ? kiM bhargaH ? kiM devasya ? kiM dhImahi ?