Gayatri Lahariगायत्री लहरी గాయత్రీ లహరీ காயத்ரீ லஹரீ ಗಾಯತ್ರೀ ಲಹರೀ ગાયત્રી લહરી গাযত্রী লহরী ଗାଯତ୍ରୀ ଲହରୀ ഗായത്രീ ലഹരീ

Stotram Info:

Author : Rudra Deva
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gAyatrI laharI

{|| gAyatrI laharI ||}
amandAnandenAmaravaragRRihe vAsa niratAM-
naraM gAyantaM yA bhuvi bhavabhayAttrAyata iha |
sureshaiH sampUjyAM munigaNanutAM tAM sukhakarIM
namAmo gAyatrIM nikhilamanujAghaughashamanIm || 1||

avAmA saMyuktaM sakalamanujairjApyamabhito-
hyapAyAtpAyAdbhUratha bhuvi bhuvaH svaH padamiti |
padaM tanme pAdAvavatu savitushchaiva jaghane-
vareNyaM shroNiM me satatamavatAnnAbhimapi cha || 2||

padaM bhargo devasya mama hRRidayaM dhImahi tathA-
galampAyAnnityaM dhiya iha padaM chaiva rasanAm |
tathA netre yo.avyAdalakamavatAnnaH padamiti-
shirodeshaM pAyAnmama tu paritashchAntimapadam || 3||

aye divye devi tridashanivahairvanditapade
na shekustvAM stotuM bhagavati mahAnto.api munayaH |
kathaMkAraM tarhistutitatiriyaM me shubhatarA-
tathA pUrNA bhUyAt truTipariyutA bhAvarahitA || 4||

bhajantaM nirvyAjaM tava sukhadamantraM vijayinaM
janaM yAvajjIvaM japati janani tvaM sukhayasi |
na vA kAmaM kAchit kaluShakaNikA.api spRRishati taM
saMsAraM saMsAraM sarati sahasA tasya satatam || 5||