Gayatri Manjariगायत्री मञ्जरी గాయత్రీ మఞ్జరీ காயத்ரீ மஞ்ஜரீ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಞ್ಜರೀ ગાયત્રી મઞ્જરી গাযত্রী মঞ্জরী ଗାଯତ୍ରୀ ମଞ୍ଜରୀ ഗായത്രീ മഞ്ജരീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Manjari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Manjari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Manjari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gAyatrI ma~njarI

{|| gAyatrI ma~njarI ||}
ekadA tu mahAdevaM kailAshagirisaMsthitam |
paprachCha devI vandyA vibudhamaNDalaiH || 1||

katamaM yogamAsIno yogesha tvamupAsase |
yena hi paramAM siddhiM prApnuvAn jagadIshvara || 2||

shrutvA tu pArvatI vAchaM madhusiktAM shrutipriyAm |
samuvAcha mahAdevo vishvakalyANakArakaH || 3||

mahadrahasyaM tadguptaM yattu pRRiShTaM tvayA priye |
tathApi kathayiShyAmi snehAttattvAmahaM samam || 4||

gAyatrI veda mAtAsti sAdyA shaktirmatA bhuvi |
jagatAM jananI chaiva tAmupAse.ahameva hi || 5||

yaugikAnAM samastAnAM sAdhanAnAM tu he priye |
gAyatryeva matA loke mUlAdhAro vidAMvaraiH || 6||

ati rahasyamayyeShA gAyatrI tu dasha bhujA |
loke.ati rAjate pa~ncha dhArayanti mukhAni tu || 7||

ati gUDhAni saMshrutya vachanAni shivasya cha |
ati saMvRRiddha jij~nAsA shivamUche tu pArvatI || 8||

pa~nchAsya dashabAhUnAmeteShAM prANavallabha |
kRRitvA kRRipAM kRRipAlo tvaM kiM rahasyaM tu me vada || 9||

shrutvA tvetanmahAdevaH pArvatIvachanaM mRRidu |
tasyAH shaMkAmapAkurvan pratyuvAcha nijAM priyAm || 10||