Gayatri Ramayanaगायत्री रामायण గాయత్రీ రామాయణ காயத்ரீ ராமாயண ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ગાયત્રી રામાયણ গাযত্রী রামাযণ ଗାଯତ୍ରୀ ରାମାଯଣ ഗായത്രീ രാമായണ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : Ramayana
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Ramayana In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Ramayana In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - GAYATRI RAMAYANA

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Gaayatrii Raamaayanam"

Sample text lyrics in English:

gAyatrI rAmAyaNa

{|| gAyatrI rAmAyaNa ||}
01. 1.001.001 tapaH svAdhyAya nirataM tapasvI vAgvidAM varam
02. 1.029.021 sa hatvA rAkShasAn sarvAn yaj~naghnAn raghunandanaH
03. 1.066.012 vishvAmitraH sarAmastu shrutvA janakabhAShitam
04. 2.015.019 tuShTAvAsya tadA vaMshaM pravishya sa vishAmpateH
05. 2.040.014 vanavAsaM hi sa~NkhyAya vAsAMsyAbharaNAni cha
06. 2.067.034 rAjA satyaM cha dharmashcha rAjA kulavatAM kulam
07. 2.093.024 nirIkShya sa muhUrtaM tu dadarsha bharato gurum
08. 3.010.041 yadi buddhiH kRRita draShTumagastyaM taM mahAmunim
09. 3.041.017 bharatasyAryaputrasya shvashrUNAM mama cha prabho
10. 3.072.017 gachCha shIghramito vIra sugrIvaM taM mahAbalam
11. 4.022.020 deshakAlau bhajasvAdya kShamamANaH priyApriye
12. 4.043.032 vandita vyAstataH siddhAstapasA vItakalmaShAH
13. 5.004.001 sa nirjitya purIM la~NkAM shreShThAM tAM kAmarUpiNIm
14. 5.024.039 dhanyA devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShayaH
15. 5.051.023 ma~NgalAbhimukhI tasya sA tadAIn mahAkapeH
16. 6.010.027 hitaM mahArthaM mRRidu hetusaMhitaM vyatItakAlAyatisampratikShamam
17. 6.031.057 dharmAtmA rakShasashreShThaH samprApto.ayaM vibhIShaNaH
18. 6.047.129 yo vajrapAtashanisaMnipAtAnna chukShubhe nApi chachAla rAjA
19. 6.072.011 yasya vikramamAsAdya rAkShasA nidhanaM gatAH
20. 6.081.023 na te daddRRishire rAmaM dahantamapivAhinIm