Gayatri Samhitaगायत्री संहिता గాయత్రీ సంహితా காயத்ரீ ஸஂஹிதா ಗಾಯತ್ರೀ ಸಂಹಿತಾ ગાયત્રી સંહિતા গাযত্রী সংহিতা ଗାଯତ୍ରୀ ସଂହିତା ഗായത്രീ സംഹിതാ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Samhita In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Samhita In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gAyatrI saMhitA

{|| gAyatrI saMhitA ||}
Adi shaktiriti viShNostAmahaM praNamAmi hi |
sargaH sthitirvinAshashcha jAyante jagato.anayA || 1||

nAbhi-padma-bhuvA viShNorbrahmaNA nirmitaM jagat |
sthAvaraM ja~NgamaM shaktyA gAyatryA eva vai dhruvam || 2||

chandrashekhara keshebhyo nirgatA hi surApagA |
bhagIrathaM tatAraiva parivArasamaM yathA || 3||

jagaddhAtrI samudbhUya yA hRRinmAnasarovare |
gAyatrI sakulaM pAraM tathA nayati sAdhakam || 4||

sAsti ga~Ngaiva j~nAnAkhyasunIreNa samAkulA |
j~nAna ga~NgA tu tAM bhaktyA vAraM-vAraM namAmyaham || 5||

RRiShayo veda-shAstrANi sarve chaiva maharShayaH |
shraddhayA hRRidi gAyatrIM dhArayanti stuvanti cha || 6||

hrIM shrIM klIM cheti rUpaistu tribhirvA lokapAlinI |
bhAsate satataM loke gAyatrI triguNAtmikA || 7||

gAyatryaiva matA mAtA vedAnAM shAstrasampadAm |
chatvAro.api samutpannA vedAstasyA asaMshayam || 8||

paramAtmanastu yA loke brahma shaktirvirAjate |
sUkShmA cha sAttvikI chaiva gAyatrItyabhidhIyate || 9||

prabhAvAdeva gAyatryA bhUtAnAmabhijAyate |
antaHkaraNeShu devAnAM tattvAnAM hi samudbhavaH || 10||