Gayatri Vandanaगायत्री वन्दना గాయత్రీ వన్దనా காயத்ரீ வந்தநா ಗಾಯತ್ರೀ ವನ್ದನಾ ગાયત્રી વન્દના গাযত্রী বন্দনা ଗାଯତ୍ରୀ ଵନ୍ଦନା ഗായത്രീ വന്ദനാ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Vandanam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Vandana In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Vandana In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gAyatrI vandanA

{|| gAyatrI vandanA ||}
OMkArarUpA tripadA trayI cha tridevavandyA tridivAdhidevI |
trilokakartrI tritayasya bhartrI traikAlikI sa~NkalanAvidhAtrI || 1||

traiguNyabhedAt trividhasvarUpA traividhyayuktasya phalasya dAtrI |
tathApavargasya vidhAyinI tvaM dayArdradRRikkoNavilokanena || 2||

tvaM vA~NmayI vishvavadAnyamUrtirvishvasvarUpApi hi vishvagarbhA |
tattvAtmikA tattvaparAtparA cha dRRiktArikA tArakasha~Nkarasya || 3||

vishvAtmike vishvavilAsabhUte vishvAshraye vishvavikAshadhAme |
vibhUtyadhiShThAtri vibhUtidAtri pade tvadIye praNatirmadIyA || 4||

bhogasya bhoktrI karaNasya kartrI dhAtvAvyayapratyayali~NgashUnyA |
j~neyA na vedairna purANabhedairdhyeyA dhiyA dhAraNayAdishaktiH || 5||

nityA sadA sarvagatA.apyalakShyA viShNorvidheH sha~Nkarato.apyabhinnA |
shaktisvarUpA jagato.asya shaktirj~nAtuM na shakyA karaNAdibhistvam || 6||

tyaktastvayAtyantanirastabuddhirnaro bhaved vaibhavabhAgyahInaH |
himAlayAdapyadhikotrato.api janaissamastairapi la~NghanIyaH || 7||

shive harau brahmaNi bhAnuchandrayoshcharAchare gocharake.apyagochare |
sUkShmAtisUkShme mahato mahattame kalA tvadIyA vimalA virAjate || 8||

sudhAmarandaM tava pAdapadmaM sve mAnase dhAraNayA nidhAya |
buddhirmilindIbhavatAnmadIyA nAtaH paraM devi varaM samIhe || 9||

dIneShu hIneShu gatAdareShu svAbhAvikI te karuNA prasiddhA |
ataH sharaNye sharaNaM prapannaM gRRihANa mAtaH praNayA~njaliM me || 10||